Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен на 10.04.2024 г. /втора дата на 24.04.2024 г. при същите условия/

Община Казанлък на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 481/20.03.2024 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ се в гр. Казанлък, югоизточен край на парк „Розариум“, в ПИ с идентификатор 35167.502.5673, с Позиция № 36 от Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2024 г., с обща площ от 40,00 кв.м., съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС.
Публичният търг да се проведе на 10.04.2024 год. от 14:15 часа, в „Ритуална зала“ в сградата на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 24.04.2024 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише № 5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише № 2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 10:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
За допълнителна информация на гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98221.

ДАНИЕЛА КОЛЕВА /П/
Началник отдел ИУС