ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - МИКРОЯЗОВИР “КРЪН-3“

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение №599/30.11.2017г. на ОбС – Казанлък във връзка с чл.18, ал.1, т.1, чл.80,т.2 и чл.81 ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък и във връзка със Заповед №579/17.04.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет  години на имот публична общинска собственост:

             микроязовир „ Крън – 3“, представляващ  имот с пл. №8 извън регулация в землището на град Крън, община Казанлък с площ от 51,207 дка., за който е съставен АПОС №423/2001г., посочен с позиция 126 от Приложение 8 на ГПУРИОС за 2017г. с начален годишен наем в размер на 920,00 лв. без ДДС, който ще се заплаща в приходна каса или по сметка на Община Казанлък веднъж годишно.

Публичния търг ще се проведе  на 09.05.2018 год. от 10,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29.

 Документи ще  се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 16.05.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена.Оглед на обектите – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

 

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник – отдел ИУС