ОБЯВА ЗА ТЪРГ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 935 от 01.06.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински терен следните общински терени и обекти с временен статут: обект "А": с Позиция № 8 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за паркинг, находящ се в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, с обща площ от 2880,00 кв. м.  с начален месечен наем от 720.00 лв.; обект „Б“: с Позиция № 9 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за паркинг, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, срещу „Катекс“, с обща площ 648,00 кв. м. с начален месечен наем от 195,00 лв.; обект „В“: с Позиция № 3 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, Микропазар „Изток“, петно № 2, с обща площ 6,00 кв. м., с начален месечен наем 20,00 лв. Публичните търгове да се проведат на 26.06.2018 год. от 10.30 часа, в сградата на Община Казанлък, в стая № 29. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 03.07.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем по т. II, а именно за обект "А" – 360,00 лв., за обект "Б" – 97,50 лв., за обект "В" – 10,00 лв. Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник-отдел ИУС при община Казанлък