ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №1010/18.06.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински поземлени имоти – земеделски земи, както следва:

- /обект 1/ общинска земеделска земя с площ от 7514,00 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор  22633.97.53 в местността „ Кантар чаир“ в землището на село Долно Изворово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста  при неполивни условия, НТП: нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК;  /номер по стар план 097025/, за която е съставен АЧОС №724/09.03.2010г. ; общинска земеделска земя с площ от 6147,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.97.25 в местността „ Кантар чаир“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК; / номер по стар план 097025/, за която е съставен АЧОС №718/05.03.2010г.; общинска земеделска земя с площ от 2014,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.98.18 в местността „ Кантар чаир“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП нива, по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК /номер по стар план 098018/, за която е съставен АЧОС №719/05.03.2010г.; общинска земеделска земя с площ от 1107,00 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.98.60 в местността „ Кантар чаир“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП нива, по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 098060/, за която е съставен АЧОС №725/09.03.2010г.; общинска земеделска земя с площ от 48295,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.98.69 в местността „Кантар чаир“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята  - 4та при неполивни условия, НТП нива, по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 098069/, за която е съставен АЧОС №720/05.03.2010г.

Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2018 год. в Приложение 10, позиция 40.

 Всички с обща площ от 65077,00 кв.м.

 С начален годишен наем в размер на 1290,00 лв. без ДДС

 /обект 2/ общинска земеделска земя  с обща площ от 8471,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.95.10 в местността „ Шир тепе“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска; категория на земята шеста при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 095010/, за която е съставен АЧОС №715/04.03.2010г.;общинска земеделска земя с обща площ от 1400,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.95.18 в местността „Шир тепе“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста при неполивни условия НТП нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК /номер по стар план 095018/, за което е съставен АЧОС №722/09.03.2010г.;общинска земеделска земя с обща площ от 14075, 00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.113.41 в местността „ Сухата чешма“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста при  неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 113044/, за което е съставен АЧОС №716/04.03.2010г.;общинска земеделска земя с площ от 1154,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.110.12 в местността „ Чарлък баши“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 110012/, за което е съставен АЧОС №721/09.03.2010г.общинска земеделска земя с площ от 5097,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.104.6 в местността „ Суук бунар“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста при неполивни условия, НТП  нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК /номер по стар план 104006/, за което е съставен АЧОС №722/09.03.2010г.; общинска земеделска земя с обща площ от 2997,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.96.33 в местността „ Суук бунар“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК / Номер по стар план 096033/ за която е съставен АЧОС №723/09.03.2010г.;общинска земеделска земя с площ от 379,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.96.28 в местността „ Суук бунар“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Долно Изворово , одобрени със Заповед №РД-18-20/03.01.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 096028/, за която е съставен АЧОС №724/09.03.2010г.

Всички с обща площ от 33573,00 кв.м.

Имотите са посочени  в ГПУРИОС за 2018 год. с позиция 42 от Приложение 10.

С начален годишен наем в размер на 454,00 лв.без ДДС.

 

/обект 3/ общинска земеделска земя с площ от 693,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40868.46.5 в местността „ Кандилин гьол“ в землището на село Кънчево, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия земеделска, категория седма при неполивни условия, НТП ливада по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед №РД—18-397/09.02.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 046005/;

Общинска земеделска земя с площ от 800,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40868.52.19 в местността „ Теледже кая“ в землището на село Кънчево, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, пета категория на земята при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед №РД—18-397/09.02.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 052019/;

Общинска земеделска земя с площ от 1204,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40868.51.6 в местността „ Теледже кая“ в землището на с. Кънчево, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория седма при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед №РД—18-397/09.02.2018г. на Изп. директор на АГКК /номер по стар план 051006/;

Общинска земеделска земя с площ от 1362,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40868.53.28 в местността „ Теледже кая“ в землището на село Кънчево, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, седма категория при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед №РД—18-397/09.02.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 053018/;

Общинска земеделска земя с площ от 4277,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40868.75.32 в местността „Чатарлъка“ в землището на село Кънчево, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, седма категория при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед №РД—18-397/09.02.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 075032/;

Общинска земеделска земя с площ от 792,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40868.75.29 в местността „ Чатарлъка“ в землището на с. Кънчево, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория пета при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед №РД—18-397/09.02.2018г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 075029/;

Общинска земеделска земя с площ от 2781,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40868.74.14 в местността „ Чатарлъка“ в землището на село Кънчево, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория пета при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Кънчево, одобрени със Заповед №РД—18-397/09.02.2018г. на Изп. директор на АГКК /номер по стар план 074014/;

Всички с обща площ от 11 909,00 кв.м.

Имотите са посочени  в ГПУРИОС за 2018 год. с позиция 30 от Приложение 10.

С начален годишен наем в размер на 165 ,00 лв. без ДДС.

III.       Публичните търгове да се проведат на 29.06.2017 год. от 11,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 10.07.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник – отдел ИУС