Oбявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: „Сграда за битови услуги“

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 4, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 60, ал. 1 и ал. 4 от АПК, чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък Община Казанлък обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект: „Сграда за битови услуги“ (обект „Баня № 2“, гр. Казанлък, ул.“Славянска“) с идентификатор 35167.502.3844.1, застроена площ 437 кв.м, на един етаж, изба и таван, находящ се в гр. Казанлък, ул.“Славянска“  при определени условия и начален месечен наем - 1230,00лв. без ДДС.

Публично оповестеният конкурс ще се открие на 23.08.2018 год. от 11.00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, в Стая № 22,  втора дата – 11.09.2018 год., при същите условия.

  1. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 615,00лв. /шестстотин и петнадесет лева/.
  2. Конкурсната документация се закупува от Гише №7 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок до 17.08.2018 год. до 12.30 часа, срещу цена в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 12.30 часа на 31.08.2018 год.
  3. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.“Розова долина“ № 6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

  1. Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

За повече информация: тел. 0431 98 243 или на гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.

 

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник отдел ИУС