ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАРКИНГ-Ж.К.“ИЗТОК“

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и  във връзка със Заповед  № 1382 от 31.08.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на  общински терен за паркинг, както следва: обект "А": с Позиция № 8 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за паркинг, находящ се в гр. Казанлък, ж.к. „Изток“, с обща площ от 1625,00 кв. м.  с начален месечен наем от 486.00 лв.; Публичния търг да се проведе на 19.09.2018 год. от 10.30 часа, в сградата на Община Казанлък, в стая № 29. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.При липса на кандидати – втора дата – 25.09.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем, а именно за обект "А" – 243,00 лв.Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.