Публични търгове за отдаване под наем на пасища и мери

 На основание чл. 44, ал.1,т.1 от ЗМСМА, чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.36, чл.80, т.1, чл.81, ал.2 и ал.3 и чл.82 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и във връзка със Заповед №1448/14.09.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една  години на общински поземлени имоти – пасища и мери, както следва:

/Обект 1/Общински мери и пасища в землището на с. Енина, поземлен имот с идентификатор 27499.238.529 (номер по КВС 000529) с площ 117.30 дка., разпределен по следния начин:

  • ПИ с идентификатор 27499.238.529, намиращ се в землището на с. Енина, местност “Голямата мера“, НТП - пасище, мера, VI категория, с обща площ на целия имот 117.30 дка. с начална годишна наемна цена, в размер на 825.80 лв.

Обект 2/ Общински мери и пасища в землището на с. Долно Изворово, поземлен имот с идентификатор 22633.117.393 (номер по КВС 000393), разпределен по следния начин:

  • ПИ с идентификатор 22633.117.393, с НТП “Пасище, мера“, IX категория, с обща площ 22,371 дка.с начална годишна наемна цена, в размер на 159.90 лв.

/Обект 3/ Общински мери и пасища в землището на с. Долно Изворово, имоти с идентификатори 22633.215.450 (номер по КВС 000450) и 22633.199.461 (номер по КВС 000461), с обща площ 81,153 дка. разпределени по следния начин:

  • ПИ с идентификатор 22633.215.450, с НТП – пасище, мера, VI категория, с площ на имота 56,969 дка.;
  • ПИ с идентификатор 22633.199.461, с НТП – пасище, мера, VI категория, с площ на имота 24,184 дка.  с начална годишна наемна цена, в размер на 571.32 лв.

/Обект 4/ Общински мери и пасища в землището на с. Енина, поземлен имот с идентификатор 27499.238.529 (номер по КВС 000529) и в с. Долно Изворово, имоти с идентигикатор 22633.58.339 (номер по КВС 000339) и имот с идентификатор 22633.197.420 (номер по КВС 000420) с обща площ 356,40 дка, разпределени по следния начин:

  • ПИ с идентификатор 27499.238.529, намиращ се в с. Енина, местността „Голямата мера“, НТП – Пасище, мера, IX категория, с площ на имота – 48.511 дка.;
  • ПИ с идентификатор22633.58.339, намиращ се в с. Долно Изворово, НТП – Пасище, мера, IX категория, с площ на имота – 79,834 дка.;
  • ПИ с идентификатор 22633.197.420, намиращ се в с. Долно Изворово, НТП – Пасище, мера, IX категория, с площ на имота – 228,051 дка.с начална годишна наемна цена, в размер на 2509 лв.

Публичните търгове да се проведат на 25.09.2018 год. от 15,00 часа / в сградата на Община Казанлък в стая №9А. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 28.09.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена.Оглед на обектите – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -10,00 лв. без ДДС./12,00лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98274

 

ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ИНЖ. ДАНИЕЛА КОЕВА