Публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №1562/02.10.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински поземлени имоти – земеделски земи, както следва:

- /обект 1/ общинска земеделска земя с площ от 3499,00 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор  22633.100.12 в местността „ Сойчюк““ в землището на село Долно Изворово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста  при неполивни условия, НТП: нива ;общинска земеделска земя с площ от 3318,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.99.12 в местността „ Сойчюк“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 099012/; общинска земеделска земя с площ от 1903,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.99.7 в местността „ Сойчюк“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП нива /номер по стар план 099007; общинска земеделска земя с площ от 28045,00 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.169.45 в местността „ Друма“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория шеста при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 169001/; общинска земеделска земя с площ от 7803,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.169.11 в местността „Друма“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята  шеста при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 169011/;общинска земеделска земя с площ от 92750,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.172.13 в местността „ Друма“ в землището на с. Долно Изворово, вид собственост Общинска частна, вид територия земеделска, шеста категория на земята при неполивни условия, НТП нива /номер по стар план 173013/;общинска земеделска земя с площ от 1577,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.140.16 в местността „ Кюнчето“ в землището на с. Д. Изворово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста при неполивни условия, НТП изост. орна земя /номер по стар план 140016/;общинска земеделска земя с площ от 1140,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.146.10 в м. „Орехите“ в землището на с. Д. Изворово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, шеста категория на земята при неполивни условия, НТП нива /номер по стар план 146010/; общинска земеделска земя с площ от 701,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.206.7 в м. „ Праля“ в землището на с. Д. Изворово, вид собственост Общинска частна, вид територия земеделска, шеста категория на земята при неполивни условия, НТП изост. орна земя по КККР на с. Долно Изворово /номер по стар план 206007/.Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2018 год. в Приложение 10, позиция 51. Всички с обща площ от 140,74 дка. С начален годишен наем в размер на 1800,00 лв.

 /обект 2/ общинска земеделска земя  с обща площ от 4433,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.16.1 в местността „ Над селото“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска; категория на земята девета при неполивни условия, НТП нива/номер по стар план 016011;общинска земеделска земя с обща площ от 6234,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.14.4 в местността „ Над селото“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята девета при неполивни условия НТП нива /номер по стар план 014004;общинска земеделска земя с обща площ от 5199,00кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.14 в местността „ Над селото“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята девета при  неполивни условия, НТП нива /номер по стар план 014001/;общинска земеделска земя с площ от 1614,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.193.8 в местността „ Праля“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята девета при неполивни условия / номер по стар план 193008/, общинска земеделска земя с площ от 3798,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.189.2 в местността „ Праля“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята девета при неполивни условия, НТП  нива /номер по стар план 189002/; общинска земеделска земя с обща площ от 2000,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.196.2 в местността „ Праля“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория девета при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 196002/.Имотите са посочени  в ГПУРИОС за 2018 год. с позиция 50 от Приложение 10. Всички с обща площ от 23,278 кв.м.С начален годишен наем в размер на 233,00 лв.

/обект 3/ общинска земеделска земя с площ от 908,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.4.3 в местността „ Цв. воденица“ в землището на село Шейново, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория четвърта при неполивни условия, НТП нива.Общинска земеделска земя с площ от 971,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.4.4 в местността „ Цв. воденица“ в землището на село Шейново, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, четвърта категория на земята при неполивни условия, НТП нива по КККР на с. Шейново.Общинска земеделска земя с площ от 1144,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.4.5 в местността „ Цв. воденица“ в землището на с. Шейново, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория четвърта при неполивни условия, НТП нива;Общинска земеделска земя с площ от 1844,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.4.6 в местността „ Цв. воденица“ в землището на село Шейново, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, четвърта категория при неполивни условия, НТП нива. Всички с обща площ от 4,867 кв.м.Имотите са посочени  в ГПУРИОС за 2018 год. с позиция 38 от Приложение 11. С начален годишен наем в размер на 108 ,00 лв.

/обект 4/ общинска земеделска земя с площ от 3010,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 87641.48.3 в м.„ Балък кър“ в землището на с. Ясеново, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, пета категория на земята при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 048003/; общинска земеделска земя с площ от 2567,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 87641.48.4 в м. „ Балък кър“ в землището на с. Ясеново, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, пета категория на земята при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 048004/;общинска земеделска земя с площ от 1650,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 87641.48.9 в м. „ Балък кар“ в землището н а с. Ясеново, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, пета категория на земята при неполивни условия, НТП нива/ номер по стар план 048009/;общинска земеделска земя с площ от 2426,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 87641.48.10 в м.  „Балък кър“ в землището на с. Ясеново, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, пета категория на земята при неполивни условия, НТП нива/ номер по стар план 048010/;общинска земеделска земя с площ от 3929,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 87641.48.14 в местността „ Балък кър“ в землището на с. Ясеново, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, пета категория на земята при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 048014/.Всички с обща площ от 13,582 дка.Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2018г. с позиция 34 от Приложение 11.С начален годишен наем в размер на 184,00 лв.

/обект 5/ общинска земеделска земя с площ от 20778,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 68446.232.4 в м. „ Герана“ в землището на с. Средногорово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, десета категория на земята при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 232004/; общинска земеделска земя с площ от 12650,00 кв., представляваща поземлен имот с идентификатор 68446.232.3 в м. „ Герана“ в землището на с. Средногорово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, десета категория на земята при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 232003/;общинска земеделска земя с площ от 32790,00 кв.м. в м. „ Стръмния бозалък“ в землището на с. Средногорово, представляваща поземлен имот с идентификатор 68446.172.278, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП изост. тр. насаждения / номер по стар план 000278/.Всички с обща площ от 66,218 дка.Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2018г. с позиция 32 от Приложение 11.С начален годишен наем в размер на 663,00 лв.

/обект 6/ общинска земеделска земя с площ от 48944,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 68446.202.1 в местността „ Стръмния бозалък“ в землището на с. Средногорово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП нива  /номер по стар план 202001/; общинска земеделска земя с площ от 83885,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 68446.221.1 в м. „ Шабанова ливада“ в землището на с. Средногорово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 221001/;общинска земеделска земя с площ от 52816,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 68446.214.1 в м. „ Стръмния бозалък“ в землището нас. Средногорово, вид собственост Общинска частна, вид територия земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 214001/;

Всички с обща площ от 185,645 дка.Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2018г. с позиция 2 от Приложение 11.С начален годишен наем в размер на 1857,00 лв.

/обект 7/общинска земеделска земя с площ от 5184,00 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 63570.103.514 в землището на с. Ръжена, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, пета категория на земята при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 103514/. Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2018г. с позиция 37 от Приложение 11.С начален годишен наем в размер на 70,00 лв.

Публичните търгове ще се проведат на 18.10.2018 год. от 10,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 24.10.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

 

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник  отдел ИУС