ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ И ОБЕКТИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 1550 от 28.09.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните общински терени с временен статут: обект "А": Позиция № 63 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“, източно от кафе-аперитив „Кулата“, с обща площ от 6,00 кв. м.  с начален месечен наем от 30,00 лв.;обект „Б“: Позиция № 79 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“, западно от МБАЛ „Д-р Х. Стамболски“ ЕООД с обща площ 43,45 кв. м. /  23, 31 кв. м. търговска площ и 20,14 кв. м. складова площ /, с начален месечен наем от 184,00 лв. без ДДС;обект „В“: Позиция № 87 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Родопи“, северен портал на „Арсенал“, с обща площ 6,00 кв. м., с начален месечен наем 21,00 лв.;обект „Г“: Позиция № 35 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, бул. „23 ПШП“, до Микропазар „Абаята“, с обща площ от 6,00 кв. м., с начален месечен наем 30,00 лв.;обект „Д“: Позиция № 62 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“, автобусна спирка срещу ДСК, с обща площ от 6,00 кв. м., с начален месечен наем 30,00 лв.;обект „Е“: Позиция № 61 от Приложение № 12 от Годишната програма - общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Славянска“, пред Битов комбинат, с обща площ от 6,00 кв. м., с начален месечен наем 33,00 лв.;Публичните търгове да се проведат на 23.10.2018 год. от 10.30 часа, в сградата на Община Казанлък, в стая № 29. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 30.10.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем по т. II, а именно за обект "А" – 15,00 лв., за обект "Б" – 92 ,00 лв., за обект "В" – 10,50 лв., за обект "Г" – 15,00 лв., за обект "Д" – 15,00 лв., за обект "Е" – 16,50 лв. Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник-отдел ИУС при община Казанлък