Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 80, т. 1 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение  № 755/26.04.2018 г.  на ОбС – Казанлък, Община Казанлък обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обект „Плувен басейн“ с площ 486 кв.м., представляващ част от Сграда с идентификатор 35167.504.1234.8 с обща площ 531 кв.м., находящ се в Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1234. Адрес на поземления имот: ул. „Св.Климент Охридски“ №2, гр.Казанлък

при определени условия и начален месечен наем - 240,00лв. без ДДС.

Публично оповестеният конкурс ще се открие на 09.11.2018 год. от 11:00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", №6 в стая №21А, втора дата – 23.11.2018 год., при същите условия.

  1. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 120,00лв. /сто и двадесет лева/.
  2. Конкурсната документация се закупува от Гише №7 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок до 07.11.2018 год. до 16:30 часа, срещу цена в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 16:30 часа на 21.11.2018 год.
  3. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.“Розова долина“ №6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

 

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

 

  1. Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

           

За повече информация: тел.0431 98 243 или на гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.

 

 

 

 

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник отдел ИУС