ОБЯВА ЗА ТЪРГ-ОБЩИНСКИ ПАВИЛИОН

ОБЯВА ЗА ТЪРГ-ОБЩИНСКИ ПАВИЛИОН

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 1859 от 19.11.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следния общински павилион: обект "А": Позиция № 83 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински павилион № 5 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КООП пазар , с обща площ от 6,00 кв. м.  с начален месечен наем от 30,00 лв. без ДДС Публичният търг да се проведе на 05.12.2018 год. от 10.30 часа, в сградата на Община Казанлък, в стая № 29. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.При липса на кандидати – втора дата – 12.12.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг.Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем по т. II, а именно за обект "А" – 15, 00 лв. без ДДС.Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник-отдел ИУС при община Казанлък