Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в поземлен имот с идентификатор

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 80, т. 1 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение № 915/29.11.2018г. на ОбС-Казанлък, Община Казанлък обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 106 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в поземлен имот с идентификатор 35167.504.838, ул.“Цар Иван Шишман“, гр.Казанлък при определени условия и начален месечен наем – 424,00 лв..

 

Публично оповестеният конкурс ще се открие на 25.01.2019 год. от 11:00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина", №6 в стая №21А, втора дата – 15.02.2019 год., при същите условия.

 

1.      Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 212,00лв..

2.      Конкурсната документация се закупува от Гише №6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок до 17.01.2019 год. до 16:30 часа, срещу цена в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 16:30 часа на 07.02.2019 год.

3.      Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.“Розова долина“ №6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

 

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

 

4.      Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

           

За повече информация: тел.0431 98 243 или на гише №6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.

 

 

 

 

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник отдел ИУС