ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №51/16.01.2018 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински поземлени имоти – земеделски земи, както следва:

-обект/1/общинска земеделска земя с площ от 6661 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40292.23.4 в землището на гр. Крън, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП: изоставена орна земя по КККР на гр. Крън /номер по предходен план 000292/, за която е съставен АЧОС №3597/07.11.2018г.Имотът е посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 39 от приложение11.

 С начален годишен наем в размер на 80,00лв. без ДДС

- Обект/2/общинска земеделска земя с площ от 3679 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 40292.21.8 в землището на гр. Крън, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП: изоставена орна земя по КККР на гр. Крън/номер по предходен план 000321/, за която е съставен АЧОС №3597/07.11.2018г.Имотът е посочен в ГПУРИОС с позиция 39 от приложение11.

С начален годишен наем в размер на 60,00лв. без ДДС.

- Обект /3/общинска земеделска земя с площ от 400 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 27499.11.5 в местността „Саднята“ в землището на с. Енина, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, шеста категория на земята при неполивни условия, НТП: нива /номер по предходен план 011005/, за която е съставен АЧОС №3595/07.11.2018г. Имотът е посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 41 на приложение11.

 С начален годишен наем в размер на 20,00 лв. без ДДС.

III.       Публичните търгове да се проведат на 30.01.2019 год. от 10,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 05.02.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена

Оглед на обектите – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

 

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник – отдел ИУС