ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ - ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 200 от 13.02.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  следните общински терени и обекти с временен статут: обект "А": Позиция № 77 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за продажба на вестници и списания и за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“, пред комплекс „Дар“, с обща площ от 9,00 кв. м.  с начален месечен наем от 210,00 лв.; обект „Б“: Позиция № 5 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински павилион № 4 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, Микропазар „Изток“, с обща площ 4,00 кв. м. с начален месечен наем от 15,00 лв. без ДДС; Публичният търг да се проведе на 28.02.2019 год. от 10.30 часа, в сградата на Община Казанлък, в стая № 29. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 07.03.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем, а именно за обект „А“ – 105,00 лв.; за обект „Б“ – 7,50 лв.; Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

СЕРГЕЙ ТОНЧЕВ

Началник-отдел ИУС при община Казанлък