Публичен търг за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в с. Енина

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 233 / 20.02.2019 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект с Позиция № 52 от Приложение 8 на Годишната програма : представляващ помещение за стоматологичен кабинет, находящо се в сградата на здравна служба в кметство с. Енина, с обща площ  от 27,47 кв.м в т. ч. помощни помещения / по  ½ от чакалня, коридор и стерилизационно помещение ./,  с начална тръжна цена в размер на 45,00 лв.без ДДС,представляваща месечната наемна цена за обекта, който ще се заплаща в приходната каса или по сметка на общината веднъж месечно.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  12.03.2019 г. от 14,00 ч. в сградата на община Казанлък в стая № 29, ет. 3. Документи, ще се приемат до 16,30 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 19.03.2019 г., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг в рамките на работното време.

Депозит за участие в търга 50 на сто от първоначалната цена.

Оглед на обектите  – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

       Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

            За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

 

 

 

Сергей Тончев

Началник отдел ИУС при Община Казанлък