Конкурс за избор на регистриран одитор

 

О Б Щ И Н А   К А З А Н Л Ъ К

 

О Б Я В А

 

В изпълнение на Решение № 976/28.02.2019г. на ОбС-Казанлък, Община Казанлък обявява конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на: Годишния финансов отчет за 2019г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.         

Регистрираните одитори прилагат оферта за посоченото по-горе дружество.

Критерии за подбор:

      1. Регистрация като дипломиран одитор по Закон за независимия финансов одит за съответната година.

       2. Минимум пет години стаж като регистриран дипломиран одитор.

       3. Цена на офертата.    

Критерий за оценка на офертите е предложена „най-ниска цена“.

Дата, място и час на провеждане на конкурса: 17.04.2019г. /сряда/ от 14,30 часа в стая № 21А в сградата на общинска администрация на бул. „Розова долина“ № 6, гр.Казанлък. При липса на кандидати или отпадане на участници, поради несъответствие по т. ІІ и т. ІІІ от Решение № 976/28.02.2019г., втората дата за провеждане на конкурса е 13.05.2019г. /понеделник/ при същите условия.

Необходими документи за участие:

      1. Заявление за участие - свободен текст;.

      2. Документ удостоверяващ регистрацията като дипломиран одитор по ЗНФО;

      3. Документ удостоверяващ пет години стаж като регистриран одитор по ЗНФО;

      4. Оферта за заверка на годишния финансов отчет за 2019г. на „МБАЛ - д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък.

            Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата и наименованието на конкурса.

Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие: необходимите документи за участие се подават в ЦИУ при  Община Казанлък, бул. „Розова Долина“ № 6, гише № 2 – „Деловодство“. Документите ще се приемат всеки работен ден в рамките на работното време, като крайният срок за подаване е 16,30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на конкурса.

 

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник отдел ИУС