Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обекти - р.Казанлък, ул.“Чудомир“ №6

О Б Щ И Н А    К А З А Н Л Ъ К

 

О Б Я В А

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал.4, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл. 22, ал. 1, чл. 80, т. 2 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, Община Казанлък обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обекти, както следва: на ет.1 – обект № 6 с идентификатор 35167.502.1.6 и обща площ 122,81 кв.м.; на ет.2 – обект № 10 с идентификатор 35167.502.1.10 с обща площ 127,10кв.м; на ет. 3 – обект № 22 с идентификатор 35167.502.1.22 с обща площ 127,10 кв.м. и на ет.4 – обект 34 с идентификатор 35167.502.1.34 с обща площ 127,10 кв.м.. Всичките помещения са с обща площ 504,11 кв.м. и се намират в гр.Казанлък, ул.“Чудомир“ №6 за създаване на Център за медицинска дейност.

 при определени условия и начален месечен наем - 1010,00лв. без ДДС.

Публично оповестеният конкурс ще се открие на 23.04.2019 год. от 11.00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, в Стая № 21А,  втора дата – 14.05.2019 год., при същите условия.

  1. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена на обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в срока за подаване на документите, а именно 505,00лв.
  2. Конкурсната документация се закупува от Гише №7 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, в рамките на работното време на центъра, в срок до 17.04.2019 год. до 16.30 часа, срещу цена в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС в брой на касата на общината, а за втора дата до 16.30 часа на 08.05.2019 год.
  3. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък, бул.“Розова долина“ № 6, гр. Казанлък, всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестения конкурс.

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на кандидата.

  1. Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока на подаване на документи за участие.

За повече информация: тел. 0431 98 243 или на гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.

 

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник отдел ИУС