Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет в гр. Крън

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 554 / 16.04.2019 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект с Позиция № 55 от Приложение 8 на Годишната програма : представляващ: лекарски кабинет, находящ се на първи етаж в сградата на здравна служба в кметство гр. Крън / в едно с манипулационна и по ½ част от детска консултация , женска консултация, чакалня и тоалетна /,  с обща площ  от 43,98 кв.м ,  с начален месечен наем в размер на 43,00 лв.без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  09.05.2019 г. от 14,00 ч. в сградата на община Казанлък в стая № 29, ет. 3. Документи, ще се приемат до 16,30 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 16.05.2019 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем: 21.50 лв.

Оглед на обектите  – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

       Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

            За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

 Татяна Станева

Началник отдел ИУС при Община Казанлък