Публичени търгове за отдаване под наем на земеделски земи

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №961//26.06.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински поземлени имоти – земеделски земи, както следва:

/обект 1/ общинска земеделска земя с площ от 19041 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор  22633.12.6 в местността „Над селото“ в землището на село Долно Изворово, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята девета  при неполивни условия, НТП: нива /номер по стар план 012006/. ; общинска земеделска земя с площ от 4261 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.12.5 в местността „ Над селото“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия земеделска, категория девета при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 012005/.; общинска земеделска земя с площ от 2656 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.12.4 в местността „ Над селото“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория девета при неполивни условия, НТП нива /номер по стар план 012004.; общинска земеделска земя с площ от 1708 кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.12.14в местността „ Над селото“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория девета при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 012014/; общинска земеделска земя с площ от 4432 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.15.5в местността „САРА КУМ“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята  - девета при неполивни условия, НТП нива / номер по стар план 015005/;общинска земеделска земя с площ от 6853 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.20.1 в местността „КУШ БАХЧА“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята – девета при неполивни условия, НТП:изоставена орна земя /номер по стар план 020001/; общинска земеделска земя с площ от 6965 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.20.2 в местността „КУШ БАХЧА“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП:нива / номер по стар план 020002/;общинска земеделска земя с площ от 2148 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.17.1 в местността „НАД СЕЛОТО“ в землището на село Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП:нива/номер по стар план 017001/;общинска земеделска земя с площ от 874 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.17.2 в местността „НАД СЕЛОТО“ в землището на с. Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП :нива / номер по стар план 017002/; общинска земеделска земя с площ от 5056 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.17.3 в местността „НАД СЕЛОТО“ в землището на с. Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП :нива /номер по стар план 017003/; общинска земеделска земя с площ от 3535 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 22633.17.6 в местността „НАД СЕЛОТО“ в землището на с. Долно Изворово, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, девета категория на земята при неполивни условия, НТП :нива/номер по стар план 017006/;

Всички с обща площ от 57,549 дка.

Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 44 от Приложение 1.

С начален годишен наем в размер на 750,00 лв. без ДДС.

/обект 2/ общинска земеделска земя  с обща площ от 11101 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 15864.3.11 в местността „ АСАР ДЕРЕ“ в землището на село Голямо Дряново, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска; категория на земята шеста при неполивни условия, НТП:изоставена орна земя по КККР на с. Голямо Дряново , одобрени със Заповед №РД-18-957/20.12.2017г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 003011/

Имотите са посочени  в ГПУРИОС за 2019 год. с позиция 45от Приложение 11.

С начален годишен наем в размер на 150,00 лв.без ДДС.

Публичните търгове ще се проведат на 16.07.2019г. год. от 11,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 26.07.2018 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

 

ИВАНКА ИВАНОВА

Секретар на Община Казанлък