ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ С ВРЕМЕНЕН СТАТУТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ С ВРЕМЕНЕН СТАТУТ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 1110 от 16.07.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  следните общински терени с временен статут: обект "А: Позиция № 13 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Розово, ул. „Освобождение“, № 13, Автоспирка № 1,  с обща площ от 66,52 кв. м., / от които 22,84 – помощни помещения / с начален месечен наем от 248,00 лв. без ДДС;обект „Б“: Позиция № 5 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински павилион № 4 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, Микропазар „Изток“, с обща площ 4,00 кв. м. с начален месечен наем от 15,00 лв. без ДДС; Публичните търгове да се проведат на 31.07.2019 год. от 10.00 часа, в сградата на Община Казанлък, стая № 29, бул. „Розова долина“, № 6.Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък.При липса на кандидати – втора дата – 06.08.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг.Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем по т. II, а именно за обект „А“ – 124,00 лв.; за обект „Б“ – 7,50 лв. Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекттите – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник-отдел ИУС при община Казанлък