ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМ. ЗЕМЯ В С. ЕНИНА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА

На основание чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 и чл.4 от ЗОС във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и чл.102 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ, чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък във връзка със Заповед№1156/23.07.2019г. на Кмета на община Казанлък за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на общинска земеделска земя с площ от 3845 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 27499.343.12 по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед №РД-18-97/2009г. на ИД на АГКК, трайно предназначение на територията:Земеделска, НТП:мера, шеста категория на земята при неполивни условия, при граници и съседи имоти с идентификатори 27499.343.1009;27499.343.504;27499.343.501;27499.343.-36;27499.343.35;27499.343.34, за което е съставен АПОС№637/2019г., посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 47 от Приложение11, с начален годишен наем в размер на 60,00 лв. без ДДС.

Публичният търг ще се проведе на 09.08.2019г. год. от 11,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.При липса на кандидати  - втора дата – 19.08.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена.

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/.

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249.

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник - отдел ИУС