ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МИКРОЯЗОВИР “СИНЯТА РЕКА“, С. СРЕДНОГОРОВО

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.18, ал.1, т.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък в изпълнение на Решение №1098/27.06.2019г. на ОбС – Казанлък и  във връзка със Заповед №1157/23.07.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен   търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на поземлен имот - публична общинска собственост: микроязовир с обща площ от 277671 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със заповед №РД-18-21/20108г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед №18-2771-14.03.2019г. на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на територията :територия, заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово“, за който е съставен АПОС №674/07.06.2019г.,посочен с позиция 36 от Приложение 9 на ГПУРИОС за 2019г., с начален годишен наем в размер на 5500,00лв. без ДДС.

Публичният търг ще се проведе на 09.08.2019г. год. от 10,30 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.При липса на кандидати  - втора дата – 19.08.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена.

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/.

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249.

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник - отдел ИУС