ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНКИ ИМОТ - ГАРАЖ, УЛ. ОРЕШАКА, ГР. КАЗАНЛЪК

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.18, ал.1, т.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък в изпълнение на Решение №1097/27.06.2019г. на ОбС – Казанлък и  във връзка със Заповед №1155/23.07.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен   търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински  имот – гараж, представляващ сграда с идентификатор 35167.502.4450.2 със застроена площ от 82 кв.м., брой етажи:един, предназначение:хангар, депо/гараж/, разположен в П.И с идентификатор 35167.502.4450 с обща площ от 18643 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП:за други видове спорт при граници и съседи:35167.502.4452;35167.502.9064;35167.502.4453;35167.502.4451 по ККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК, за което е съставен АПОС №670/2019г.,посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 45 от Приложение 8, с начален месечен наем в размер на 201,00лв. без ДДС.

Публичният търг ще се проведе на 09.08.2019г. год. от 10,45 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 19.08.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената месечна наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник отдел ИУС