Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на зем. земи в с. Шейново и гр. Шипка

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №1266/13.08.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински поземлени имоти – земеделски земи, както следва:

/ /обект 1/ общинска земеделска земя с площ от 788кв.м. представляваща поземлен имот с идентификатор  83106.4.7 в местността „ Цветкова воденица“ в землището на село Шейново, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория на земята четвърта  при неполивни условия, НТП: нива по КККР на с. Шейново , одобрени със Заповед №РД-18-94/2009г. на Изп. директор на АГКК;  /номер по стар план 004007; общинска земеделска земя с площ от 1285  кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.4.20 в местността „ Цветкова воденица“ в землището на село Шейново, община Казанлък, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория четвърта при неполивни условия, НТП нива по КККР на с.Шейново , одобрени със Заповед №РД-18-94/2009г.. на Изп. директор на АГКК; /номер по стар план 004020/; общинска земеделска земя с площ от 873 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83106.4.22 в местността „ Цветкова воденица“ в землището на село Шейново, община Казанлък, вид собственост Стопанисвано от общината, вид територия Земеделска, категория четвърта при неполивни условия, НТП нива, по КККР на с. Шейново , одобрени със Заповед №РД-18-94/2009г. на Изп. директор на АГКК /номер по стар план 004022/.Имотите са посочени в ГПУРИОС за 2019 год. в Приложение 11, позиция 49. Всички с обща площ от 2,946 дка. С начален годишен наем в размер на 70,00 лв. без ДДС.

 /обект 2/ общинска земеделска земя  с обща площ от 486 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83199.63.6 в местността „ Речица 2“ в землището на гр. Шипка, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска; категория на земята девета при неполивни условия, НТП нива по КККР на гр. Шипка , одобрени със Заповед №РД-18-964/2017г. на Изп. директор на АГКК / номер по стар план 063006/,общинска земеделска земя с обща площ от 683 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 83199.22.12 в местността „Кантона“ в землището на гр. Шипка, община Казанлък, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория на земята шеста при неполивни условия НТП: изоставена орна земя  по КККР на гр. Шипка , одобрени със Заповед №РД-18-964/2017г. на Изп. директор на АГКК /номер по стар план 022012/.Всички с обща площ от 1,169 дка.Имотите са посочени  в ГПУРИОС за 2019 год. с позиция 49 от Приложение 11. С начален годишен наем в размер на 40,00 лв.без ДДС.

            Публичните търгове ще се проведат на 20.08.2019 год. от 10,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 27.08.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена.

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник-отдел ИУС