Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на зем. земя в с. Копринка

 На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №1282//16.08.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общински поземлен имот – земеделска земя, както следва:

/обект 1/ общинска земеделска земя с площ от 25888 кв.м., представляваща поземлен имот с идентификатор 38563.21.1 в местността „Корията“ в землището на с. Копринка,вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, пета категория на земята при неполивни условия, НТП: друг вид недървопроизводителна горска площ от КККР на с. Копринка, община Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-966/2017г. на ИД на АГКК. Имотът е посочен в ГПУРИОС за 2019г. с позиция 19, приложение 11.

С начален годишен наем в размер на 350,00 лв. без ДДС.

Публичният  търг ще се проведе  на 29.08.2019г. год. от 10,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №29. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 09.09.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената годишна  наемна цена.

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

 

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник-отдел ИУС