ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ЗА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и   във връзка със Заповед  № 1427 от 16.09.2019 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на  следните общински терени с временен статут: обект "А“: Позиция № 10 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Хаджидимитрово, Център,  с обща площ от 47,00 кв. м.,  с начален месечен наем от 170,00 лв.; обект „Б“: Позиция № 32 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен – петно № 5 за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, Микропазар „Изток“, с обща площ 22,00 кв. м. с начален месечен наем от 75,00 лв.; Публичните търгове да се проведат на 08.10.2019 год. от 14.00 часа, в сградата на Община Казанлък, стая № 21А, бул. „Розова долина“, № 6.Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 11.10.2019 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем, а именно за обект „А“ – 85,00 лв.; за обект „Б“ – 37,50 лв. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник-отдел ИУС при община Казанлък