Публичен търг за отдаване под наем на лекарски кабинет

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 1500 / 25.09.2019 г. на изпълняващия функциите на кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект с Позиция № 63 от Приложение 8 на Годишната програма : представляващ: помещение за лекарски кабинет, находящо  се в сграда /бивш клуб/ преустроена в медицински център  в гр. Казанлък, с обща площ  от 80,40 кв.м в т. ч. / лекарски кабинет с площ 17,40 кв.м, манипулационна с площ от 10,80 кв.м., център за здравна промоция с площ 35,60 кв.м., чакалня с площ от 8,70 кв.м. и санитарен възел с  площ от 7,90 кв.м./,  с начален месечен наем в размер на 73,00 лв.без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  15.10.2019 г. от 14,00 ч. в сградата на община Казанлък в стая № 21А, ет. 3. Документи, ще се приемат до 16,30 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

 При липса на кандидати втора дата - 29.10.2019 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем: 36,50 лв.

Оглед на обектите  – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

       Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

            За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

 

 

 Татяна Станева

Началник отдел ИУС при Община Казанлък