ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ - СТОЛОВЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл.18, ал.1, т.1, чл.20, ал.1, чл.80, т.1 и чл. 96 от Наредба № 15  на Общински съвет – Казанлък и в изпълнение на Решение №1159/26.09.2019г. на Общински съвет – Казанлък, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК обявява публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от три  години на 8 общински обекти  – столове за ученическо хранене в гр.Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Енина и с. Овощник.

Публично оповестените  конкурси ще се проведат  на 22.10.2019 год. от 10.00 часа в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. "Розова Долина" № 6, ет.3, стая № 29,  втора дата – 14.11.2019 год., при същите условия.

Депозит за участие е парична вноска в размер на 50 % от наемната цена на съответния обект, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документите.

Конкурсната документация се закупува от Гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра в срок до 17.10.2019г. срещу цена в размер на 150.00 лв. без ДДС в брой на касата на общината

Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 16.30 часа на деня, предхождащ датата на публично оповестените конкурси.

Документите, съгласно чл. 100 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък, се представят в запечатан, непрозрачен  плик, надписан с пълното наименование на обекта, името и адреса на участника.

Оглед на обектите – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

За повече информация: тел. 0431 98 249 или на гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък.

 

ТАТЯНА СТАНЕВА

Началник отдел ИУС