Публично оповестени търгове за отдаване под наем на временни обекти/павилиони/ и терени, общинска собственост

На основание чл. 44, ал. 1, т . 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2 чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 56 от 17.01.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти  с временен статут: обект "А": Позиция № 100 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Розово, ул. „Освобождение“, автоспирка № 1, с обща площ от 66,52 кв. м., с начален месечен наем 248,00 лв. без ДДС; обект „Б“: Позиция № 64 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински павилион № 2 за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КООП пазар,  с обща площ от 6,00 кв. м.,  с начален месечен наем от 32,00 лв. без ДДС; обект „В“: Позиция № 13 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Стара планина“, до ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, с обща площ 4,00 кв. м. с начален месечен наем от 20,00 лв.; обект „Г“: Позиция № 69 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за тото пункт, находящ се в гр. Казанлък, бул. „23 Пехотен Шипченски Полк“ и ул. „Иван Вазов“, с обща площ 16,00 кв. м. с начален месечен наем от 160,00 лв.; обект „Д“: Позиция № 80 от Приложение № 12 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Розова долина“, срещу централния вход на „Арсенал“ АД, петно № 1, с обща площ 6,00 кв. м. с начален месечен наем от 17,00 лв.; Публичните търгове да се проведат на 11.02.2020 год. от 14.00 часа, в сградата на Община Казанлък, стая № 22, бул. „Розова долина“, № 6. Документи ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в Центъра за информация и услуги на граждани при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 20.02.2020 год., при същите условия. Депозит за участие в търга – 50 % от началния месечен наем, а именно за обект „А“ – 124,00 лв.; за обект „Б“ – 16,00 лв.; за обект „В“ – 10,00 лв.; за обект „Г“ – 80,00 лв.; за обект „Д“ – 8,50 лв. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС / . Оглед на обекта – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Драгомир Петков,

Заместник-кмет при Община Казанлък