ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ,УЛ. “СЛАВЯНСКА“- КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед № 127 / 29.01.2019 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект с Позиция № 35 от Приложение 8 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти–общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г.: санитарен възел с идентификатор 35167.502.9252.4 по КККР на гр. Казанлък, находящ  се на ул.“„Славянска“  в гр. Казанлък, с обща площ  от 72,00 кв.м,  с начален месечен наем в размер на 221,00 лв.без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг –  21.02.2020 г. от 14,00 ч. в сградата на община Казанлък в стая № 21А, ет. 3. Документи, ще се приемат до 16,30 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 28.02.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем: 110,50 лв.

Оглед на обектите  – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на Община Казанлък