ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ОФИСИ В ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. “ЧУДОМИР“

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.1, чл. 80 т.2 и чл.81, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък във връзка със Заповед №149/04.02.2020 год. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични  търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на общински  имоти –офиси и магазини както следва:

  • Общински обект 1: самостоятелен обект в сграда, с обща площ 127,1 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.34 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. Чудомир №6, ет.4, обект 34, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение:За офис, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 19 от Приложение 9 с начален месечен наем в размер на 443,00лв. без ДДС.
  • Общински обект 2: самостоятелен обект в сграда, с обща площ 127,1 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.22 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, ет.3, обект 22, намиращ се в сграда №1, разположена в п.и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За офис, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 18 от Приложение 9 с начален месечен наем в размер на 443,00лв. без ДДС.
  • Общински обект 3: самостоятелен обект в сграда с обща площ 127,1 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.10 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД -18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък ,ул. „Чудомир“№6, ет.2, обект 10, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: за офис, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 13 от Приложение 9, с начален месечен наем в размер на 443,00лв. без ДДС.
  • Общински обект 4: самостоятелен обект в сграда, с обща площ от 122,81 с идентификатор 35167.502.70.1.6 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г.на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, ет.1, обект 6, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За търговска дейност, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 2 от Приложение 9, с начален месечен наем в размер на 370,00лв.без ДДС.
  • Общински обект 5: самостоятелен обект в сграда, с обща площ от 201 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, ет.-1, обект 1, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За търговска дейност, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 1 от Приложение 9, с начален месечен наем в размер на 537,00лв. без ДДС.

Публичните търгове ще се проведат на 26.02.2020г. год. от 10,00 часа в сградата на Община Казанлък в стая №22. Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 05.03.2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.

Депозит за участие в търга - 50 на сто от първоначално обявената месечна наемна цена

Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише №7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник – кмет на Община Казанлък