Публични търгове за отдаване под наем на общински терени и павилиони

На основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.7 от ЗОС във връзка с чл. 18, ал.1, т. 1 и т. 2, чл.22, ал.1, чл.80, т.1 и  т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 345/11.03.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти  с временен статут: обект "А": Позиция № 27 от Приложение № 12 от ГПУРИОС за 2020г.– общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Олимпиада“, западно от бл. 41 в ж.к. „Изток“, с обща площ 109,69 кв. м. с начален месечен наем от 310,00 лв.;обект „Б“: Позиция № 28 от Приложение № 12 от ГПУРИОС за 2020г.– общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, съоръжение за хранене и развлечения, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Княз Ал. Батенберг“ и ул. „Славянска“,  с обща площ 44,00 кв. м. с начален месечен наем от 385,00лв.; обект „В“: Позиция №81отПриложение №12 от ГПУРИОС за 2020г.– общински терен  за склад за продажба на дърва, находящ се в гр. Казанлък ,ул. „Козлодуй“ с/у СБА, с обща площ 540 кв.м, с начален месечен наем 324,00 лв.;обект „Г“: Позиция № 100 от Приложение № 12 от ГПУРИОС за 2020г. – общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Розово, ул. „Освобождение“, автоспирка № 1, с обща площ от 66,52 кв. м., с начален месечен наем 248,00 лв. без ДДС; обект „Д“: Позиция № 13 от Приложение № 13 от ГПУРИОС за 2020г. – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и продажба на вестници и списания, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Стара планина“, до ДКЦ „Поликлиника“, с обща площ 4,00 кв. м. с начален месечен наем от 20,00 лв.

Публичните търгове ще се проведат на 24.03.2020 год. от 10.00 часа, в сградата на Община Казанлък, стая № 22, бул. „Розова долина“ № 6.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 на ЦИУГ в Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /

Документи за участие в търговете ще се приемат до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУГ при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 07.04.2020 год., при същите условия.

Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем, а именно: за обект „А“ – 155,00 лв.; за обект „Б“ – 192,50 лв.; за обект „В“ – 162,00 лв.; за обект „Г“ – 124,00 лв.; за обект „Д“ – 10,00 лв.

            Оглед на обектите – от 09.00 часа до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98249.

 

 

 

Драгомир Петков,

Заместник-кмет при Община Казанлък