Публичен търг за отдаване под наем на помещение за услуги в автоспирка село Ръжена

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №321 /06.03.2020г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект: помещение за услуги, час от автоспирка с.Ръжена  с позиция 73, включен в Приложение № 8 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.,  с обща  площ от 20,00 кв.м./търговска площ от 18,00 кв.м и санитарен възел 2,00 кв.м/ с начален месечен наем в размер на 27,00 лв. без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 20.03.2020 г. от 14,00 ч. в сградата на община Казанлък в стая № 22, ет. 3. Документи, ще се приемат до 16,30 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 02.04.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем: 13,50 лв.

Оглед на обектите  – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на Община Казанлък