Публичени търгове за отдаване под наем на стоматологичени кабинети

Община Казанлък на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №566/28.04.2020 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти:
А. помещение за стоматологичен кабинет, находящ се на първи етаж в сградата на Здравна служба  в с.Бузовград, с позиция 53, включен в Приложение № 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., с обща  площ от 20,00 кв.м, за който е съставен АПОС № 1123/29.08.2005 г с начален месечен наем в размер на 43,00 лв. без ДДС
Б. помещение за стоматологичен кабинет, находящ се на първи етаж в сградата на Здравна служба в с. Хаджи Димитрово с позиция 54, включен в Приложение № 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., с обща  площ от 30,40 кв.м, за който е съставен АПОС № 1136/31.08.2005 г с начален месечен наем в размер на 45,00 лв. без ДДС
Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 18.05.2020 г. от 15:00 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък. Документи ще се приемат до 16,00 ч. на денят предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 29.05.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем: за обект А: 21,50 лв. и за обект Б: 22,50 лв.
Оглед на обектите  – от 09:00 до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел.0431/98221.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък

Публ. на 28.04.2020 г.