Публични търгове за отдаване под наем на терени, общинска собственост за поставяне на временно преместваеми съоръжения

Община Казанлък на основание чл. 44, ал. 1, т.1 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл. 18, ал.1, т. 2, чл.22, ал.1, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед № 556/28.04.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следните общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти  с временен статут: обект "А": Позиция № 33 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за търговска дейност в УПИ VIII-625, находящ се в с. Копринка, с обща площ 8  кв.м  с начален месечен наем от 40.00 лв.;
обект „Б“: Позиция № 34 от Приложение № 13 от Годишната програма – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, западно от Микропазар „Абаята“,  с обща площ 6  кв. м с начален месечен наем 27,00 лв.
Публичните търгове ще се проведат на 27.05.2020 г. от 10:00 часа за обект „А“ и от 10:30 часа за обект „Б“ в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6.

Тръжна документация може да бъде закупена от гише №6 на ЦИУГ в Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС /120,00 лв. с ДДС/

Документи за участие в търговете ще се приемат до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУГ при Община Казанлък. При липса на кандидати – втора дата – 10.06.2020 г., при същите условия.
Депозит за участие в търговете – 50% от началния месечен наем, а именно: за обект „А“ – 20,00 лв.;
за обект „Б“ – 13,50 лв.

Оглед на обектите – от 09:00 часа до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ,
Заместник-кмет при Община Казанлък

Публ. на 28.04.2020 г.