ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ В С. ШЕЙНОВО И С. ГОЛЯМО ДРЯНОВО

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №555/28.04.2020 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти:

А. помещение за лекарски кабинет, находящ се на първи етаж в сградата на кметство в с. Шейново с позиция 40, включен в Приложение № 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.: Обектът е с обща площ от 31,63 кв.м в т.ч.: лекарски кабинет с площ от 11,41 кв.м, манипулационна с площ от 5,70 кв.м, женска и детска консултация с площ от 7,70 кв.м, стерилизационно помещение с площ от 0,73 кв.м, санитарен възел с площ от 2,91 кв.м, чакалня с площ от 3,18 кв.м, за който е съставен АПОС № 677/15.08.2019 г., с начален месечен наем в размер на 35,00 лв. без ДДС

Б. помещение за лекарски кабинет, находящ се на първи етаж в сградата на кметство в с. Голямо Дряново  с позиция 61, включен в Приложение № 8 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.  Обектът е с обща площ 33,50 кв.м в т. ч.: лекарски кабинет с площ от 14,00 кв.м, манипулационна с площ от 12,00 кв.м, санитарен възел с площ от 3,00 кв.м, чакалня с площ от 3,00 кв.м и коридор от 1,5 кв.м, за който е съставен АПОС № 403/13.12.2016 г., с начален месечен наем в размер на 10,00 лв. без ДДС

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 18.05.2020 г. от 11,00 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък. Документи ще се приемат до 16,00 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 29.05.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем: за обект А:17,50 лв. и за обект Б: 5,00 лв.

Оглед на обектите  – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на Община Казанлък