Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти с временен статут

На основание чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет – Казанлък, във връзка със Заповед № 624/13.05.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение № 10.12.2019 г. на Общински съвет – Казанлък, обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински терени за поставяне на временни съоръжения и обекти  с временен статут:
- Обект "А": - Петно № 2  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и продажба на вестници и списания, гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КООП пазар, с обща площ от 6 кв.м, с начален месечен наем от 24.00 лв.;
- обект „Б“: - общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и продажба на вестници и списания, с. Енина, Център с обща площ 6 кв. м,  с начален месечен наем 236,00  лв.
- Обект „В“: - общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Розово, ул. „Освобождение“, автоспирка, с обща площ от 66.52 кв.м, с начален месечен наем 248,00 лв. без ДДС.
- Обект „Г“: – общински терен  за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и продажба на вестници и списания, гр. Казанлък, ул. „Стара планина“, до ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД, с обща площ 4 кв. м, с начален месечен наем от 20,00 лв.;
Публичните търгове ще се проведат на 04.06.2020 год. от 14:00 ч. за обект „А“; 14:20 ч. за обект „Б“; 14:40 ч. за обект „В“ и  от 15:00 ч. за обект „Г“  в  Ритуалната зала, в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“, № 6, втора дата – 18.06.2020 г. при същите условия.

Документи да се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати  - втора дата – 19.06.2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.
Депозит за участие в търга – 50% от началния месечен наем, а именно за обект „А“ – 12,00 лв.; за обект „Б“ – 118,00 лв.; за обект „В“ – 124,00 лв. и за обект „Г“ – 10,00 лв.
Оглед на обекта – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише №6 в Центъра за информация и услуги на граждани.
Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС/120,00 лв. с ДДС/

За допълнителна информация – гише №6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на Община Казанлък                                                 

Публ. 20.05.2020 г.