Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обекти

На основание чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет – Казанлък, във връзка със Заповед № 638/13.05.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение № 120/23.03.2020 г. на Общински съвет – Казанлък, обявява провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински обект, както следва:
1. Общински обект, представляващ помещение за канцеларски материали в сградата на  ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Крън, с обща площ от 20,00 кв.м с начална месечна наемна цена 48,00 лв. без ДДС.
2. Общински обект, представляващ помещение за изграждане в ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък, за канцеларски материали, с обща площ от 7,50 кв.м с начална месечна наемна цена - 27,00 лв. без ДДС.
3. Общински обект, представляващ част от таванско помещение в сградата на кметство с. Шейново за поставяне на оптично телекомуникационно оборудване с площ 2,00 кв.м с начална месечна наемна цена 24,00 лв. без ДДС.
4. Общински обект, представляващ помещение за склад с площ от 36,00 кв.м. в сградата на ОУ „П. К. Яворов“ с. Черганово и част от двора на училището /асфалтирана площадка/ с площ от 250,00 кв.м  с начална месечна наемна цена 181,00 лв. без ДДС.

Публичните търгове ще се проведат на 05.06.2020 год. от 14:00 ч. в  Ритуалната зала, в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“, № 6.

Документи да се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.
При липса на кандидати  - втора дата – 19.06.2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг.
Депозит за участие в търговете - 50 на сто от първоначално обявената месечна наемна цена.

Оглед на обектите – от 09,00 до 16,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена на тръжната документация -100,00 лв. без ДДС /120,00 лв. с ДДС/
За допълнителна информация – гише №6  в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък и на тел. 0431/98249.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ
Заместник-кмет на община Казанлък

 

Публ. 20.05.2020 г.