Публични търгове за отдаване под наем на санитарни възли парк “Розариум“, Улица на услугите и Кооперативен пазар, гр. Казанлък

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2  от Наредба №15  на Общински съвет Казанлък във връзка със Заповед №676/20.05.2020 г. на  кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обекти:

А. санитарен възел на централен пазар в гр. Казанлък, с позиция 35, включен в Приложение № 8 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., сграда с идентификатор 35167.502.9252.4 по КККР на гр. Казанлък, със застроена площ от 72,00 кв.м, с начален месечен наем в размер на 155,00 лв. без ДДС

Б. санитарен възел на „Улица на услугите“ в гр. Казанлък с позиция 5, включен в Приложение 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.: общински имот с идентификатор 35167.502.8338 по КККР на гр. Казанлък ,  със застроена  площ от 57,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на 143,00 лв. без ДДС.

В.  санитарен възел в парк “Розариум“ в гр. Казанлък с позиция 51, включен в Приложение 9 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.: общински имот с идентификатор 35167.502.8415.4 по КККР на гр. Казанлък ,  със застроена  площ от 48,00 кв.м. с начален месечен наем в размер на 100,00 лв. без ДДС.

 Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 09.06.2020 г. от 14,00 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък. Документи ще се приемат до 16,30 ч. на деня предхождащ  датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 16.06.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.

Оглед на обектите  – от 09.00 до 16.00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16.30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 6 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на Община Казанлък