Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за офис в гр. Казанлък, ул. “Искра“№5

На основание, чл.80, ал.2, чл.81, ал. 2 и чл.82, ал.2 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №276/24.09.2009г. на Общински съвет – Казанлък в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 година, приета с Решение № 10/19.12.2019 г. на Общински съвет  Казанлък, обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следния общински имот:

Самостоятелен обект в сграда, с обща площ 45,35 кв.м. с идентификатор 35167.502.5904.2.6 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. Искра №5, ет.2, обект 1, със застроена площ 45.35 кв.м, РЗП 54,00 кв.м, в т.ч. 4,62 процента, (8,65кв.м) от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 35167.502.5904.2, брой надземни етажи 4 /четири/, брой подземни етажи 0. Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5904, Предназначение на самостоятелния обект: За офис, Брой нива на обекта: 1 /едно/, ниво1. Сградата е масивна конструкция, въведена в експлоатация, съгласно УВЕ-67/14.08.2019 година на Община Казанлък и представлява „Сграда за обществено и делово обслужване“ по строителна документация. Построена в (УПИ) V-5904, ОДО в кв. 172 град Казанлък, по ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение на ОбС - Казанлък №518 от 04.03.2013 г., за част от който е съставен Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 3187/28.01.2016 г, вписан в Служба по вписванията в гр. Казанлък с дв. вх. №601/02.02.2016 г., н.а.175, т.2, н.д. 391. За имота е съставен АЧОС №3749/13.09.2019 г. за офис, посочен в ГПУРИОС за 2020 г., с Позиция №38 от Приложение № 9, с начален месечен наем в размер на 200,00 лв. без ДДС.

 Публичния търг ще се проведе на 18.06.2020 г. от 10,00 часа в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6, втора дата - 30.06.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга – 50% от началния месечен наем

Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 6 в ЦИУ при Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС /120.00 лв. с ДДС/.

Оглед на обекта – от 09:00 часа до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. В случай, че е предложена еднаква цена от участниците, съгл. чл. 89, ал. 4 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, търгът продължава с открито наддаване. Стъпка за наддаване – 10 % от стойността на предложената еднаква цена.

Документите ще се приемат до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на Община Казанлък