Публичен търг за отдаване под наем на помещение за услуги в гр. Казанлък, бул. 23- ти ПШП №107

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 1, чл.80, т. 2 и  чл. 81, ал 2 и чл. 82, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък във връзка със Заповед №821/09.06.2020 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински обект: помещение за услуги, находящо се на бул.“23 Пехотен Шипченски Полк“ №107 в град Казанлък, със застроена  площ от 26,56 кв.м в т.ч./17,22 кв.м  помещение за услуги, складова площ от 6,96 кв.м. и 2,38 кв.м санитарен възел /с начален месечен наем в размер на 51.00 лв. без ДДС.

Дата, място  и час за провеждане на публичния търг – 23.06.2020 г. от 14:00 ч. в Ритуална зала на Община Казанлък.

Документи ще се приемат до 16:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише “Деловодството” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък в рамките на работното време.

При липса на кандидати втора дата - 30.06.2020 г., при същите условия.

Депозит за участие в търга 50 на сто от началния месечен наем.

Оглед на обектите  – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

Тръжна документация може да бъде закупена на гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 16:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Такса за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.

За допълнителна информация на  гише № 7 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, www.kazanlak.bg или на тел. 0431/98221.

 

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на Община Казанлък