Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на общински обекти - микроязовири

На основание чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.2 от Наредба №15 на ОбС- Казанлък във връзка с Решение №119/23.02.2020г. на ОбС – Казанлък и Заповед № 909/17.06.2020 г. на Кмета на община Казанлък, обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на следните поземлени имоти-публична общинска собственост – микроязовири:

/Обект 1/. Микроязовир с обща площ от 277671 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със заповед №РД-18-21/20108г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед №18-2771-14.03.2019г. на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на територията :територия, заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово“, за който е съставен АПОС №674/07.06.2019 г., посочен с позиция 37 от Приложение 9 на ГПУРИОС за 2020г. с начален годишен наем в размер на 5210,00лв. без ДДС.

/Обект 2/. Микроязовир с обща площ от 29492 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 83106.121.333 по КККР на с.Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, Трайно предназначение на територията:Територия, заета от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир Шейново 3“, за който е съставен АПОС №96/17.02.2011г., посочен с позиция 90 от Приложение 8 на ГПУРИОС за 2020 г. с начален годишен наем в размер на 870,00 лв. без ДДС.

/Обект 3/. Микроязовир с обща площ от 60970 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 83106.118.473 по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „Микроязовир „Шейново 1“ за който е съставен АПОС №125/23.12.2011г., посочен с позиция 89 от Приложение 8 на ГПУРИОС за 2020год. с начален годишен наем в размер на 1417,00 лв.без ДДС.

/Обект 4/. Микроязовир с обща площ от 51200 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 40292.96.16 по КККР на гр. Крън, одобрени със заповед РД-18-21/03.01.2018г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: водоем. Обект „Микроязовир Крън-3“ посочен с позиция 87 от Приложение 8 на ГПУРИОС за 2020г. с начален годишен наем в размер на 1300,00 лв. без ДДС.

 Публичните търгове да се проведат  на 08.07.2020 г. от 10:00 часа /за обект 1/;  10:15 часа /за обект 2/, 10:30 часа /за обект 3/ и 10:45 часа /за обект 4/ в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ №6,  Ритуална зала.

Документи да се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове на гише „Деловодство“ в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък.

При липса на кандидати – втора дата – 22.07. 2020 год., при същите условия, като документи ще се приемат до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичните  търгове

 Депозит за участие в търговете – 50 на сто от първоначалната годишна наемна цена.

 Тръжна документация може да бъде закупена на гише №6 в ЦИУГ  на Община Казанлък до 16,30 часа на деня, предхождащ датата на публичния търг. Цена  за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС. /120,00 лв. с ДДС/.

Оглед на обектите – от 9,00 до 17,00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.

За допълнителна информация – гише №6 в ЦИУГ на Община Казанлък и на тел.0431/98249 или на www.kazanlak.bg.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Заместник-кмет на община Казанлък