Добре Дошли!

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени в Закона за местните избори. 
Настоящият състав на Общински съвет - Казанлък е избран за мандат 2015 - 2019 година.

В този сайт имате възможност да се информирате и за политическата и организационната   структура на местния законодателен орган, съответно в раздели "Състав"  и "Комисии";  нормативните му актове и основни данни за общинските съветници.

И тъй като местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност, очакваме вашите въпроси и предложения в раздел "За контакти" .


Съобщение

В изпълнение на Решение № 772 от 28.05.2018 г. Общински съвет Казанлък създаде Временна комисия за подбор на кандидати за обществен посредник.

В изпълнение на Решение № 846 от 26.09.2018 г. е определен срок за подаване на документи за обществен посредник чрез председателят на ОбС в 14-дневен срок от приемане на решението.
Срока за подаване на документи за кандидатстване за обществен посредник е до 10.10.2018 г., чрез председателя на ОбС.
Правилата по избора на обществения посредник и условията за участие са регламентирани в Правилника на Обществения посредник, който е публикуван на интернет страницата на Общински съвет - /obs.kazanlak.bg.


Извадка от Протокол № 44, в частта на
т. 4 от дневния ред на 
Заседание № 44/2018 г. на Председателския съвет
на Общински съвет - Казанлък

 


РЕШЕНИЕ

от Заседание на Председателския съвет към Общински съвет - Казанлък, проведено на 20.09.2018 г. от 12:00 ч.

Във връзка с битовия инцидент от 17.09.2018 г., довел до широко отразяване в местни и национални медии, Общински съвет - Казанлък да инициира национална среща на тема: „Обществен ред и сигурност“, с участието на представители на Парламента, Правителството, заинтересовани институции, общински съветници и администрация на община Казанлък за иницииране на нормативни промени при решаване на поставени въпроси от гражданството.
Предоставя възможност на Групите представени в Общински съвет - Казанлък в срок до 01.10.2018 г. да внесат предложения за конкретни въпроси, които да бъдат разгледани на срещата. Според характера на поставените въпроси ще се определят лицата и институциите, които да бъдат поканени.

Протоколист:
/гл. спец. М. Николова/