Изменени/Отменени

НАРЕДБА № 30 ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №896/23.02.2023 г.
повече...

НАРЕДБА № 12 ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, изм. с Решение №878/26.01.2023 г.
повече...

НАРЕДБА № 21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №804/28.10.2022 г.
повече...

НАРЕДБА № 22 ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение № 805/28.10.2022 г.
повече...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, изм. с Решение № 773/29.09.2022 г.
повече...

НАРЕДБА № 26 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №747/28.07.2022 г.
повече...

НАРЕДБА № 12 ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, изм. с Решение №746/28.07.2022 г.
повече...

НАРЕДБА № 26 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
повече...

НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Кухня - майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня" към Община Казанлък, отм. с Решение №717/30.06.2022 г.
повече...

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ изм. с Решение №107/18.03.2022 г. на АС-Стара Загора
повече...

НАРЕДБА № 26 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №187/2020 г.
повече...

НАРЕДБА № 9 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение № 618/24.02.2022 г.
повече...

НАРЕДБА №15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, изм. с Решение №77/2020 г.
повече...

НАРЕДБА № 19 ЗА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, изм. с Решение No538/28.10.2021
повече...

НАРЕДБА № 30 ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №516/30.09.2021 г.
повече...

НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №483/29.07.2021 г.
повече...

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №№5379/27.04.2021 г. на ВАС
повече...