Изменени/Отменени

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ изм. с Решение №107/18.03.2022 г. на АС-Стара Загора
повече...

НАРЕДБА № 26 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №187/2020 г.
повече...

НАРЕДБА № 9 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение № 618/24.02.2022 г.
повече...

НАРЕДБА №15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, изм. с Решение №77/2020 г.
повече...

НАРЕДБА № 19 ЗА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, изм. с Решение No538/28.10.2021
повече...

НАРЕДБА № 30 ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №516/30.09.2021 г.
повече...

НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №483/29.07.2021 г.
повече...

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №№5379/27.04.2021 г. на ВАС
повече...

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №349/2020 г.
повече...

НАРЕДБА № 17 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №234/2020 г.
повече...

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №145/2020 г.
повече...

НАРЕДБА №34 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №147/2020 г.
повече...

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №78/2020 г.
повече...

НАРЕДБА №9 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, изм. с Решение №54/2020 г.
повече...

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №20/2019 г.
повече...

НАРЕДБА №12 ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, изм. с Решение №21/2019 г.
повече...

НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
повече...

НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, отменена с решение № 640 от 31.03.2022 г
повече...