Отменени

НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък
повече...

Наредба № 33 за управление на общинските пътища на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 22 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2009 г., приета с Решение № 160/23.04.2009 г.
повече...

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО-2011г.
повече...

НАРЕДБА № 15 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
повече...

НАРЕДБА № 16 за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд
повече...

НАРЕДБА № 19 за реда за упражняване на правата на собственост на Общината върху общинските търговски дружества
повече...

НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА N 17 ЗА СТОПАНИСВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
повече...

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение № 597/07.02.2011 г.
повече...

НАРЕДБА № 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
повече...

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък
повече...

П Р А В И Л Н И К

за организацията и дейността на Общинския съвет
(пром. с Решение № 831 от 24.04. 2008 г.)

повече...

НАРЕДБА № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №29 за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №20 за провеждане на конкурси за възлагане оценки на обекти съгласно ЗППДОП и Наредбата за оценка на обектите, подлежащи на приватизация
повече...