ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ

  Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията
и приемните дни на Постоянните комисии
на Общински съвет – Казанлък
през месец Септември 2019 г.
 
 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

 18.09.2019

  17:30 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

17.09.2019

 17:45 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство

18.09.2019

17:00 ч.

4. Комисия по здравеопазване

-

-

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред

17.09.2019

17:30 ч.

6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания

-

   - 

7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм

18.09.2019 

17:00 ч. 
 

8. Комисия по социални дейности и трудова заетост

17.09.2019

17:00 ч.

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост

16.09.2019

 17:30 ч.

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда

13.09.2019 

в Канцеларията

на ОбС

 17:00 ч.

11. Комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт

13.09.2019

в Канцеларията

на ОбС

  17:30 ч.