ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ

  Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията
и приемните дни на Постоянните комисии
на Общински съвет – Казанлък
през месец Юни 2019 г.
 
 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

 19.06.2019

  17:30 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

18.06.2019

 17:30 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство

19.06.2019

17:00 ч.

4. Комисия по здравеопазване

18.06.2019

17:30 ч.

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред

17.06.2019

17:00 ч.

6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания

18.06.2019

   17:00 ч. 

7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм

14.06.2019 

17:00 ч. 
Канцелария на ОбС

8. Комисия по социални дейности и трудова заетост

18.06.2019

17:00 ч.

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост

17.06.2019

 17:30 ч.

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда

20.06.2019 

 17:00 ч.
Канцелария на ОбС

11. Комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт

20.06.2019

  17:30 ч.
Канцелария на ОбС