ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ

  Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията
и приемните дни на Постоянните комисии
на Общински съвет – Казанлък
през месец Септември 2018 г.
 
 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

 19.09.2018

  17:30 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

18.09.2018

 17:30 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство

19.09.2018

17:00 ч.

4. Комисия по здравеопазване

12.09.2018

17:30 ч.

Канцелария на

ОбС

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред

 17.09.2018

17:00 ч.

6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания

 18.09.2018

   17:00 ч.    

7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм

 13.09.2018

16:30 ч.

8. Комисия по социални дейности и трудова заетост

12.09.2018

17:00 ч.

Канцелария на

ОбС

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост

17.09.2018

 17:30 ч.

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда

13.09.2018 

 17:00 ч.

11. Комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт

13.09.2018

  17:30 ч.