Г Р А Ф И К

за провеждане на заседанията на Постоянните комисии на Общински съвет – Казанлък през месец Юни 2024 г.

 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

19.06.2024 г.

14:00 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

 

20.06.2024 г.

16:00 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство и опазване на околната среда

 

19.06.2024 г.

16:00 ч.

4. Комисия по здравеопазване, социална дейност и трудова заетост

 

18.06.2024 г.

16:30 ч.

5. Комисия по култура, туризъм и вероизповедания

 

20.06.2024 г.

17:00 ч.

6. Комисия по образование, младежки дейности и спорт

 

17.06.2024 г.

16:30 ч.

7. Комисия по разпореждане с общинска собственост, европейски проекти и бизнессреда

18.06.2024 г.

16:00 ч.

8. Комисия по правни въпроси, сигурност и обществен ред, по въпроси за противодействие на корупцията и за упражняване контрол върху актовете издадени от органите на местната изпълнителна власт

17.06.2024 г.

16:00 ч.