ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ

  Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията
и приемните дни на Постоянните комисии
на Общински съвет – Казанлък
през месец Ноември 2018 г.
 
 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

 21.11.2018

  17:30 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

20.11.2018

 17:30 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство

21.11.2018

17:00 ч.

4. Комисия по здравеопазване

15.11.2018

17:00 ч.

Канцелария на

ОбС

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред

 15.11.2018

17:15 ч.

Канцелария на

ОбС

6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания

 20.11.2018

   17:00 ч.    

7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм

 19.11.2018

17:00 ч.

Канцелария на ОбС

8. Комисия по социални дейности и трудова заетост

20.11.2018

18:00 ч.

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост

20.11.2018

 17:00 ч.

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда

14.11.2018 

 17:00 ч.

Канцелария на

ОбС

11. Комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт

14.11.2018

  17:30 ч.

Канцелария на

ОбС