ГРАФИК ЗА РАБОТАТА И ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА КОМИСИИТЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ МЕСЕЦ

  Г Р А Ф И К
за провеждане на заседанията
и приемните дни на Постоянните комисии
на Общински съвет – Казанлък
през месец Април 2019 г.
 
 

Наименование на комисията

Дата

Час

1. Комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт

 15.04.2019

  17:00 ч.

2. Комисия по икономика, бюджет и финанси

16.04.2019

 17:30 ч.

3. Комисия по селско и горско стопанство

15.04.2019

16:30 ч.

4. Комисия по здравеопазване

16.04.2019

16:45 ч.

5. Комисия по сигурност, обществен и екологичен ред

11.04.2019

17:00 ч.
Канцелария на ОбС

6. Комисия по култура, информационни средства и вероизповедания

12.04.2019

   17:00 ч.
Канцелария на ОбС 

7. Комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм

12.04.2019 

16:45 ч. 
Канцелария на Обс

8. Комисия по социални дейности и трудова заетост

16.04.2019

17:00 ч.

9. Комисия по приватизация и разпореждане с общинска собственост

15.04.2019

 17:30 ч.

10. Комисия по европейските въпроси и бизнессреда

10.04.2019 

 17:00 ч.
Канцелария на ОбС

11. Комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт

10.04.2019

  17:30 ч.
Канцелария на ОбС