Общински съвет Казанлък Мандат 2011 – 2015 год.

Състав на Общински съвет Казанлък Мандат 2011 – 2015г.


Николай Златанов Димитров – Председател
Драгомир Влаев Петков – Зам.-председател

ГЕРБ
Николай Златанов Димитров
Иво Димитров Лозанов
Иванка Дончева Шопова
Николай Митков Факиров
Мария Павлова Гинева
Валентин Петров Кралев
Радиана Стефанова Стефанова
Йоана Иванова Цветкова – Комитова
Боян Георгиев Каличков
Недка Христова Рашева
Стефка Василева Димитрова-Иванова
Теодора Дочева Георгиева
Стефан Драганов Златев
Димитър Димитров Баяслиев
Стефан Мирчев Птичков

БСП
Васил Стефанов Самарски
Александър Димитров Минчев
Моника Божидарова Динева
Румяна Стоянова Друмева
Донка Димова Симеонова

ЛИДЕР -  ДПС – РЗС
Станчо Георгиев Леков
Джамал Неджипов Папарланов
Ахмед Абдула Мехмед
Севим Хакъъ Юмерова
Георги Михайлов Каличков

ГУСВ – НДСВ
Стефан Христов Дамянов
Росен Пенев Георгиев
Красимира Тодорова Горунска
Радослав Христов Рачев
Галин Андонов Георгиев

Експерти за Казанлък
Николай Христов Ибушев
Янко Тонев Запрянов
Цветан Тенев Шиков
Драгомир Влаев Петков
Красимира Белчева Харизанова
Добрин Цветанов Драгнев

 

През Мандат 2011 – 2015 год., Общински съвет  Казанлък проведе 70 заседания на които прие 1452 решения, с които определи социалното и икономическо развитие на Община Казанлък. Съпоставено с предходния мандат 2008 – 2011 год., за същият период са проведени 45 заседания, на които са гласувани 676 решения.

Приеха се стратегически решения, определящи развитието на община Казанлък, през следващите години.

Решения с които се създадоха и актуализира градоустройствената основа:

- След проведено публично обсъждане, беше определен обхвата на трите зони на въздействие от „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие Казанлък-2020 год.“, като по този начин от една страна Казанлък попадна в числото на 36-те големи градски центрове, които подлежат на директно финансиране в следващия програмен период, а от друга страна беше осигурена сумата от 497020 лева за проектиране.

- Беше приет Общ устройствен план на гр. Казанлък и  Задание за изработване на  Общ устройствен план на цялата територия на община Казанлък.

Решения за с които бяха привлечени европейски средства, за изграждане на обекти, по опазване на околната среда:

- Реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция в с. Овощник, на стойност 22 974 967 лева,

- Изграждане на претоварна станция за депониране на битови отпадъци, на стойност 5 277 734 лева,

Решения с които беше подобрена жизнената среда и зоните за отдих на населението:

- Рехабилитираха се и се обновиха Парк „Розариум“ и Лесопарк „Тюлбето“ и се изгради свързваща ги велоалея, на стойност 4 870 040 лева.

- Бяха приети десетки решения за изграждане на паркове и зони за отдих, във всички части на града и населените места.

- Бяха приети решения, с които определихме рекордните 157 улици, за реконструкция и подновяване на уличната мрежа в града и населените места.

Решения с които беше осигурено стабилно развитие във здравеопазването:

- Реконструкция, обновяване и оборудване на общинска болница МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в гр. Казанлък на стойност 3 791 817 лева и Внедряване на мерки за енергийна ефективност на стойност 3 354 584 лева.

Решения с които беше осигурено развитието на историческото и културно наследство:

-  Беше одобрен Общ устройствен  план на територията с изявено културно - историческо наследство  'Долината на тракийските владетели',  с обхват землищата на гр. Казанлък, гр. Шипка, гр. Крън, с. Шейново, с. Енина, с. Ясеново, с. Хаджи Димитрово,  с. Голямо Дряново, с. Дунавци, с. Копринка и с. Бузовград.

- Беше одобрен проект за Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили „Хелвеция“ и „Грифони“ на стойност 2 776 524 лева.

Приеха се решения с висока обществена значимост и такива, които се приемат за първи път.

-          За първи път беше приета Наредба № 5 За управление на горските територии, собственост на община Казанлък. По този начин беше определен статута на общинските гори, които до този момент не бяха точно установени и не се стопанисваха. Беше приет и първия Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Казанлък за 2015 г.

-          За първи път, беше разгледано искане за провеждане на местен референдум. За целта и в изпълнение на законовите изисквания, беше създаден първия Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум.

-          За първи път, беше приет Правилник за финансиране на процедури „Инвитро“ на лица с репродуктивни проблеми. В общината се роди първото дете, чиито родители са получили такава помощ.

-          За първи път, беше създаден Регистър с паметниците и паметните плочи на територията на Община Казанлък. Регистърът е публикуван на интернет страницата на Община Казанлък и внася ред в осъществяването на тази дейност.

-          Беше приета нова Наредба № 1 За обществения ред в община Казанлък. По този начин беше отменена остарялата наредба от 2005 год. и бяха включени два нови раздела: „Опазване на обществения ред, собствеността и чистотата“ и „Опазване на обществения ред в жилищни сгради“. Бяха забранени всякакви нерегламентирани шумове и беше приета легална дефиниция за „удължено работно време“ на заведенията.

-          Беше приета нова Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък. По този начин, беше отменена остарялата наредба от 2002 год., като управлението беше предоставено на общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“.

Приеха се Декларации, по значими за местната общност въпроси.

-          Декларация за несъгласие, да бъде закрит Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР в гр. Казанлък и несъгласие, да бъде разкрит на територията на Община Казанлък Лагер от затворен тип или Лагер за бежанци. Този документ беше подготвен, изработен и гласуван с активното участие на Председателския съвет на ОбС Казанлък, представителите на всички политически партии, представени в ОбС и Кмета на общината. Декларацията беше изпратена до всички отговорни институции в страната, в това число Президента и Министъра на вътрешните работи. Предприетите действия бяха подкрепени с безпрецедентно единодушие от цялото население на общината и съпроводени с масово гражданско неподчинение. Бяха проведени масови протести в центъра на града и беше затворен подхода към прохода „Шипка“. Беше изготвена подписка, която със събраните около 5000 подписа, беше внесена с искане за провеждане на местен референдум, който не беше проведен, т.к. действията срещу които беше протеста, бяха осуетени.

-          „Декларация на Общински съвет - Казанлък и Община Казанлък, относно подкрепа изграждането на обект „Тунел Шипка” и подходите към него”.

-          „Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище 'Искра – 1860“ гр. Казанлък, за заплащане на наем от Общински театър „Любомир Кабакчиев“ гр. Казанлък по Споразумение, подписано между страните от 11.04.2012 год.

 

Прие се решение, в сферата на международното сътрудничество.

 

-          Решение за побратимяване със 7 милионния китайски град Дзинан, с който бяха извършени обмени на представители на местния и китайския бизнес, в сферата на машиностроенето и розопроизводството.

 

Приеха се решения за удостояване с почетно звание на град Казанлък.

-          Със звание  „Почетен гражданин на град Казанлък“, бяха удостоени г-н Доко Доков (скулптор и автор на скулптурата „Японката“, г-н Николай Ибушев (Изп. директор на „Арсенал“ АД“ и г-н Цвятко Цветков.

-          Със званието „Вписване в Почетната книга на град Казанлък“, бяха удостоени г-жа Рени Червенкова, г-жа Елена Юлиянова, г-жа Стефка Денева и г-жа Костадинка Димитрова, Лидия Димитрова, Гълъбина Михайлова, Александър Иванов и Алла Ангелова.