Наредби

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА №3 за охрана и опазване на земеделските имоти и селскостопанската продукция в Община Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 4 ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА №5 за управление на горските територии, собственост на Община Казанлък
повече...

Наредба № 6 за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на институциите в системата на предучилищно и училищно образование в община Казанлък.
повече...

НАРЕДБА №7 за реда и условията при отглеждане на животни на територия на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №8 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
повече...

Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Казанлък и издаване на сертификати клас В
повече...

НАРЕДБА №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища
повече...

НАРЕДБА №13 за общинските пазари в община Казанлък
повече...

НАРЕДБА №14 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 15 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
повече...

Наредба № 16 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Казанлък
повече...

Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества
повече...

НАРЕДБА №21 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА № 22 ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
повече...

НАРЕДБА №24 за изграждане на общодостъпна среда в гр. Казанлък
повече...

НАРЕДБА № 25 за Гробищните паркове на територията на Община Казанлък
повече...