Обнародване на съдебни решения

ОС_695/02.07.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение №203/12.06.2023 г. по Адм. дело №479/2022 г., с което обявява за нищожно по жалба на "Кумакс Инвест" ЕООД, Решение №715/30.06.2022 г. по Протокол №41 на ОбС - Казанлък в частта му по т.II.58.
повече...

ОС-689/27.06.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Решение № 2063/21.06.2024 г. по Адм. дело №247/2024 г., по описа на съда, с което отхвърля жалбата на "Кей Джи Казанлък" ООД против Решение №63/29.02.2024 г. на ОбС - Казанлък.
повече...

ОС-514/17.04.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №1283/11.04.2024 г. по Адм. дело №205/2024 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Паско Запрянов от гр. Димитровград против разпоредбата на т.1, подточка 1.1 от Приложение №19 към чл.43 от Наредбата №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-328/20.02.2024 г. в Общински съвет постъпи Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение №494/12.2.2024 г. по Адм. дело №186/2023 г., с което отменя Решение №927/21.03.2023 г. на ОбС.
Делото е образувано по оспорване от Областния управител и по жалба на "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД.

повече...

ОС-182/16.01.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Касационна жалба от Ива Радева - Областен управител на област Стара Загора, чрез Адм. съд - Стара Загора до Върховен административен съд, срещу Решение №446/14.12.2023 г. на АС-Стара Загора, постановено по Адм. дело № 670/2023 г. по описа на съда.
повече...

ОС-141/04.01.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение №446/14.12.2023 г. по Административно дело №670/2023 г. с което отхвърля оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-34/02.11.2023 г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №1084 по Протокол №62 от проведеното на 29.09.2023 г. заседание на ОбС - Казанлък, като неоснователно.
повече...

ОС-147/09.01.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен заверен препис от Решение №432/05.12.2023 г. по Адм. дело №4/2022 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 29.12.2023 г.
повече...

ОС-72/08.12.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 432/05.12.2023 г. по Адм. дело №4/2022 г., с което отменя Решение № 581/20.12.2021 г. на ОбС, в частта на т. 1 от решението относно УПИ I в кв. 213, като незаконосъобразно. Делото е образувано по жалба на "КАМАРС" АД.
повече...

ОС-21/29.11.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени заверени преписи от Определение № 537/05.09.2023 г. по Адм. дело № 433/2023 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 22.11.2023 г. и Определение № 11401/22.11.2023 г., по Адм. дело № 10283/2023 г. по описа на ВАС, с което оставя в сила определението на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-2584/14.09.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 537/05.09.2023 г. по Адм. дело № 433/2023 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Атанас Атанасов от гр. Крън против Решение № 1010/29.06.2023 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-2538/22.08.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане № 1685/15.08.2023 г., постановено по Адм. дело № 433/2023 г., с което оставя без движение подадената жалба; указва на жалбоподателя А. Атанасов в 7-дневен срок да уточни дали оспорва цялото решение или само част от него и задължава ОбС в 7-дневен срок да предостави, удостовери по делото датата на обнародване на оспореното решение в Държавен вестник.
повече...

ОС - 2527/17.08.2023 - Съобщение от Върховен административен съд с приложен препис от Определение №8336/10.08.2023 г. по Адм. дело №7317/2023 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане жалба на Общински съвет срещу Определение №348/31.05.2023 г., постановено по Адм. дело №312/2023 г. по описа на АС - Стара Загора и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-2506/31.07.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от подадена Жалба от Атанас Атанасов от гр. Крън и препис от Разпореждане № 1594/28.07.2023 г., постановено по Адм. дело №433/2023 г., с което оставя без движение жалбата и задължава ОбС в 7-дневен срок да предостави пълната административна преписка по приемане на Решение № 1010/29.06.2023 г. на ОбС.
повече...

ОС-2381/07.06.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение № 348/31.05.2023 г., постановено по Частно административно дело № 312/2023 г. по описа на съда, с което оставя без разглеждане жалбата на "Кумакс инвест" ЕООД, гр. Казанлък срещу разпореждането за предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС - Казанлък и прекратява производството по делото в тази част.
повече...

ОС-2270/29.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени заверени преписи от Решение № 211/18.05.2022 г. по Адм. дело № 52/2022 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 14.03.2023 г. и Решение № 2694/14.03.2023 г., по Адм. дело № 10091/2022 г. по описа на ВАС.
повече...

ОС-2266/28.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение от 27.03.2023 г., постановено по Адм. дело № 173/2023 г., с което: 1. Обявява за нищожно разпореждането за предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС; 2. Оставя без разглеждане искането на "Кумакс Инвест" ЕООД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС, като недопустимо; 3. Прекратява производството по административното дело в тази му част.
повече...

ОС_2221/06.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени преписи от Определение №2075/05.10.2022 г., влязло в законна сила на 22.02.2023 г. и Определение №2198/18.11.2022 г. по Адм. дело №438/2022 г. на АС - Стара Загора, с Определение №1988/22.02.2023 г. по Адм. дело №1199/2023 г. на ВАС, с което оставя без разглеждане жалбата на "Летище Казанлък" АД и осъжда "Летище Казанлък" АД да заплати на Общински съвет - Казанлък сумата от 900 лв., представляваща разноските за адвокатско възнаграждение по делото.
повече...

ОС-2102/10.01.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение № 7/03.01.2023 г., постановено по Адм. дело №4/2022 г., с което определя предмет на адм. дело, оспорването по жалбата на "Камарс" АД, гр. Стара Загора против Решение № 581/20.12.2021 г., Протокол № 31 на ОбС, в частта му относно УПИ I в кв. 213 по плана на гр. Казанлък /т. 1 от решението/.
повече...

ОС_2019/15.11.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение от 09.11.2022 г., постановено по Адм. дело №4/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "Камарс" АД, против Решение №581/20.10.2022 г. по Протокол №31 на ОбС, в частта й извън одобреното с т.1 изменение на ПУР за УПИ I, кв. 213 по плана на гр. Казанлък.
повече...

ОС_1928/10.10.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 2075/05.10.2022 г. по Адм. дело № 438/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "Летище Казанлък" АД, гр. Казанлък против Решение № 711/26.05.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...