Обнародване на съдебни решения

ОС-2270/29.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени заверени преписи от Решение № 211/18.05.2022 г. по Адм. дело № 52/2022 г. по описа на съда, влязло в законна сила на 14.03.2023 г. и Решение № 2694/14.03.2023 г., по Адм. дело № 10091/2022 г. по описа на ВАС.
повече...

ОС-2266/28.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Определение от 27.03.2023 г., постановено по Адм. дело № 173/2023 г., с което: 1. Обявява за нищожно разпореждането за предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС; 2. Оставя без разглеждане искането на "Кумакс Инвест" ЕООД за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС, като недопустимо; 3. Прекратява производството по административното дело в тази му част.
повече...

ОС_2221/06.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложени преписи от Определение №2075/05.10.2022 г., влязло в законна сила на 22.02.2023 г. и Определение №2198/18.11.2022 г. по Адм. дело №438/2022 г. на АС - Стара Загора, с Определение №1988/22.02.2023 г. по Адм. дело №1199/2023 г. на ВАС, с което оставя без разглеждане жалбата на "Летище Казанлък" АД и осъжда "Летище Казанлък" АД да заплати на Общински съвет - Казанлък сумата от 900 лв., представляваща разноските за адвокатско възнаграждение по делото.
повече...

ОС-2102/10.01.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение № 7/03.01.2023 г., постановено по Адм. дело №4/2022 г., с което определя предмет на адм. дело, оспорването по жалбата на "Камарс" АД, гр. Стара Загора против Решение № 581/20.12.2021 г., Протокол № 31 на ОбС, в частта му относно УПИ I в кв. 213 по плана на гр. Казанлък /т. 1 от решението/.
повече...

ОС_2019/15.11.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложено Определение от 09.11.2022 г., постановено по Адм. дело №4/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "Камарс" АД, против Решение №581/20.10.2022 г. по Протокол №31 на ОбС, в частта й извън одобреното с т.1 изменение на ПУР за УПИ I, кв. 213 по плана на гр. Казанлък.
повече...

ОС_1928/10.10.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 2075/05.10.2022 г. по Адм. дело № 438/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "Летище Казанлък" АД, гр. Казанлък против Решение № 711/26.05.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1914/26.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №589/15.09.2022 г., с което прекратява производството по Адм. дело №410/2022 г. по описа на Адм. съд - Ст. Загора, образувано по жалба на Георги Георгиев от гр. Казанлък, против Решение №690/26.05.2022 г. на Общински съвет - Казанлък, поради отказ от оспорването.
повече...

ОС_1896/15.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 586/14.09.2022 г. по Адм. дело № 581/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Валери Петров Дачев от гр. Казанлък, против Решение № 766/28.07.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1888/14.09.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 533/12.08.2022 г. по Адм. дело № 472/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Панайотов Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 729/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото. Определението е влязло в законна сила на 31.08.2022 г.
повече...

ОС-1877/07.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 560/29.08.2022 г. по Адм. дело № 471/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Панайотов Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 716/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1876/07.09.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 559/29.08.2022 г. по Адм. дело № 466/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Панайотов Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 715/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1852/12.08.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №533/12.08.2022 г. по Адм. дело №472/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение №729/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС_1850/11.08.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение №530/10.08.2022 г. по Адм. дело №452/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Диана Недялкова Татарова от гр. Казанлък против Решение №726/30.06.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС_1822/22.07.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 493/22.07.2022 г. по Адм. дело № 488/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД, гр. Казанлък против Решение № 715/30.06.2022 г. на ОбС, в частта му по т. II.58, касаеща определения размер на субсидия за пътнически превози по междуселищни автобусни линии и прекратява производството по делото.
повече...

ОС_1782/08.07.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 453/04.07.2022 г. по Адм. дело № 405/2022 г., с което оставя без разглеждане жалбата на Георги Георгиев от гр. Казанлък против Решение № 711/26.05.2022 г. на ОбС и прекратява производството по делото.
повече...

ОС-1695/19.05.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 211/18.05.2022 г. по Адм. дело № 52/2022 г., с което отменя Решение № 584/20.12.2021 г. на ОбС - Казанлък по жалба на "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД.
повече...

ОС-1563/23.03.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение № 107/18.03.2022 г. по Адм. дело № 738/2021 г. по описа на АС, с което отменя като незаконосъобразни по протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, разпоредбите на чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 12 и чл. 45, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, приет с Решение № 165/28.05.2022 г. на ОбС.
повече...

ОС-1443/20.01.2022 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Решение №15/13.01.2022 г. по Адм. дело №372/2021 г. по описа на АС, с което отменя Решение № 440/27.05.2021 г. на ОбС-Казанлък по жалба на "Джипи-Н" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

ОС-1206/02.08.2021 г. - Писмо от Здравко Балевски - председател на ОИК, с приложени преписи от Решение № 256/17.02.2021 г. на Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на Кмета на кметство Копринка, общ. Казанлък, ведно с Решение № 80/05.03.2021 г. по Адм. дело № 752/2021 г. по описа на АС - Стара Загора и Решение № 8880/27.07.2021 г. по Адм. дело № 4099/2021 г. по описа на ВАС.
повече...

ОС-1104/08.06.2021 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложено Определение № 288/02.06.2021 г. по Адм. дело № 317/2021 г. по описа на АС, с което оставя без разглеждане жалбата на Митко Симов от гр. Казанлък, "Язовирно селище", блок № 3, с. Копринка, срещу Решение № 408/27.04.2021 г. на ОбС.
повече...