Обнародване на оспорени актове

ОС_650/11.06.2024 г. - Призовка от Административен съд - Стара Загора с приложено Разпореждане №1847/04.06.2024 г., за насрочване на открито съдебно заседание по Адм. дело №250/2024 г. за 11.07.2024 г. от 11:30 ч. Делото е образувано по искова молба на Паско Запрянов.
повече...

ОС_492/12.04.2024 г. - Писмо от Ива Радева - Областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед №АК-01-ЗД-9/11.04.2024 г. с която връщат Решение №111/28.03.2024 г., в част I, по т.5, на ОбС Казанлък, като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС_485/11.04.2024 г. - Призовка от Административен съд - Стара Загора с приложено Разпореждане №1218/08.04.2024 г., за насрочване на открито съдебно заседание по Адм. дело №247/2024 г. за 23.05.2024 г. от 10:20 ч. Делото е образувано по оспорване на "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК" ООД против Решение №63/29.02.2024 г. на ОбС.
повече...

ОС_475/02.04.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане №1049/26.03.2024 г., постановено по Адм. дело №247/2024 г., с което задължава ОбС в 3-дневен срок да изпрати пълната административна преписка по приемане на Решение №63/29.02.2024 г. на ОбС.
повече...

ОС-431/20.03.2024 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Разпореждане №888/14.03.2024 г. по Адм. дело №205/2024 г. и приложена жалба от Паско Запрянов, с което задължава ОбС - Казанлък да представи заверено копие на всички документи по приемане на Наредба №26.
повече...

ОС-94/06.03.2024 г. - Чрез Административен съд - Стара Загора до Върховен административен съд, касационна жалба от Общински съвет – Казанлък против Решение №494/12.02.2024 г., постановено по адв.д. №186/23 г. по описа АС – Стара Загора.
повече...

ОС-143/05.01.2024 г. - Писмо от Ива Радева - Областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед №АК-01-ЗД-1/04.01.2024 г. с която връщат Решение №14/22.12.2023 г. на ОбС Казанлък, като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС-12/22.11.2023 г. - Призовка от Административен съд - Стара Загора с приложено Разпореждане от 15.11.2023 г., за насрочване на открито съдебно заседание по Адм. дело № 670/2023 г. за 12.12.2023 г. от 14:20 ч., образувано по искова молба на Областен управител на област Стара Загора, против Решение № 1084/28.09.2023 г. на ОбС.
повече...

ОС-2647/03.10.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане № 1989/27.09.2023 г., постановено по Адм. дело № 433/2023 г., с приложена частна жалба от Атанас Атанасов до Върховен Административен съд, срещу Определение № 537/05.09.2023 г. на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-2382/07.06.2023 г. - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед №АК-01-ЗД-13/06.06.2023 г., с която връща Решение № 993/25.05.2023 г. на ОбС, като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС-2300/11.04.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от Разпореждане №711/03.04.2023 г., постановено по Адм. дело № 186/2023 г. на АС и препис от Заповед № АК-01-ЗД-6/29.03.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора.
повече...

ОС-2299/11.04.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложен препис от жалба на "Кумакс Инвест" ЕООД срещу Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС, като нищожно или незаконосъобразно - подадена пред АС, по Адм. дело 202/2023 г.
повече...

ОС-2277/31.03.2023 г. - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-6/29.03.2023 г., с която връща Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС като незаконосъобразно, и следва да бъде отменено.
повече...

ОС-2263/27.03.2023 г. - Съобщение от Административен съд - Стара Загора, с приложени преписи от жалба и Разпореждане от 27.03.2023 г., постановено по Адм. дело № 173/2023 г., с което задължава ОбС да изпрати заверено копие от пълната преписка по приемане на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС. Делото е образувано по частна жалба от "Кумакс Инвест" ЕООД, гр. Казанлък против разпореждане за предварително изпълнение на Решение № 927/21.03.2023 г. на ОбС.
повече...

ОС_2225/08.03.2023 - Писмо от Иван Чолаков - областен управител на област Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-2/07.03.2023 г., с която връща Решение № 900/23.02.2023 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС_2077/15.12.2022 - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис на частна жалба от "Летище Казанлък" АД до Върховен административен съд срещу Определение №2198/18.11.2022 г. на АС-Стара Загора по Адм. дело №4382022 г.
повече...

ОС_2062/08.12.2022 - Писмо от Кремена Бухчева - За Главен секретар в областна администрация Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-19/07.12.2022 г. на областния управител относно връщане на Решение № 828/24.11.2022 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС_1925/06.10.2022 - Заповед № 1688/06.10.2022 г. от Галина Стоянова - кмет на общината относно връщане на Доклад с вх.№ ОС_1899/16.09.2022 г., разгледан на Заседание №43/29.09.2022 г. на ОбС за ново разглеждане.
повече...

ОС_1924/06.10.2022 - Заповед № 1687/06.10.2022 г. от Галина Стоянова - кмет на общината относно връщане на Доклад с вх.№ ОС_1881/09.09.2022 г., разгледан на Заседание №43/29.09.2022 г. на ОбС, за ново разглеждане.
повече...

ОС_1923/06.10.2022 - Заповед № 1686/06.10.2022 г. от Галина Стоянова - кмет на общината относно връщане на Доклад с вх.№ ОС_1905/19.09.2022 г., разгледан на Заседание №43/29.09.2022 г. на ОбС, за ново разглеждане.
повече...