Обнародване на оспорени актове

ОС-2894/2019 г. - Протест чрез ОбС до Административен съд от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 15, ал. 2 от Наредба № 31 за определяне размера на местните данъци и такси на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-2915/2019 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора жалба от Цветан И. П. срещу Решение № 1060/28.05.2019 г., Протокол № 54 на ОбС.
повече...

ОС-2890/13.06.2019 г. - Писмо от Гергана Микова - областен управител на Стара Загора с приложена Заповед № АК-01-ЗД-9/12.06.2019 г. относно връщане на Решение №1073/28.05.2019 г. на ОбС като незаконосъобразно - за ново обсъждане.
повече...

ОС-2838/15.05.2019 - Съобщение от Комисия за защита от дискриминация с приложено Решение № 301/08.05.2019 г. по Преписка № 339/2018 г. на КЗД, относно жалба от Паско Запрянов срещу разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 101 на Наредба № 26 на ОбС.
повече...

ОС-2643/12.03.2019 г. - Жалба и Разпореждане от 26.02.2019 г., постановено по Адм. дело 107/2019 г., с което задължава ОбС в 3-дневен срок да изпрати заверено копие от преписката по приемане на чл. 37, ал. 1 от Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък.
повече...

ОС-2682/22.03.2019 - Протест чрез ОбС до Административен съд от Петя Драганова - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 25, ал. 3, чл. 27, ал. 4 и чл. 41, ал.3 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на ОбС.
повече...

ОС-2760/16.04.2019 г. - Приложен препис от Касационна частна жалба с вх. № 1826/2019 г., чрез Адм. съд - Стара Загора до Върховен административен съд от "КУМАКС АГРО" ЕООД, срещу Определение №69/13.03.2019 г. постановено по адм. дело № 579/2018 г. по описа на съда. /Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС - Казанлък/
повече...

ОС-2683/22.03.2019 - Протест чрез ОбС до Административен съд от Константин Тачев - прокурор при ОП - Стара Загора против отделни разпоредби на подзаконов нормативен акт - чл. 20, ал. 3, т. 9 и т. 11, чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл.49, ал. 2 и ал. 3 и чл. 50, ал. 1 от Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на община Казанлък.
повече...

Писмо от Мария Алексиева - гл. секретар на Областна администрация Стара Загора, с приложена Заповед №АК-01-47-5/15.04.2019 на Областния управител за оспорване на Решение №997/28.03.2019 г. на Общински съвет - Казанлък. /До Адм. съд - Стара Загора, с копие до ОбС, с копие до кмета на община Казанлък, с копие до Окръжна прокуратура Стара Загора/
повече...

ОС-2750/12.04.2019 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Клуб на жените социалистки, гр. Казанлък, представляван от Мария Бресковска - Стоянова - председател, срещу Решение № 997/28.03.2019 г. на ОбС.
повече...

ОС-2739/12.04.2019 - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Стойно Денков Денков - живущ в гр. Казанлък, чрез пълномощника си адв. Таня Димитрова, срещу Решение № 885/25.10.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-2382/06.11.208 г. - Чрез Административен съд - Стара Загора до Върховен административен съд, частна жалба от "Кумакс Агро" ЕООД, гр. Казанлък против Определение № 279/01.10.2018 г., постановено по адм. дело № 480/2018 г. по описа на АС - Стара Загора.
повече...

ОС-2381/05.11.2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора, жалба от Стойно Веселинов Стойнов - едноличен търговец с фирма ЕТ "Стойно Стойнов", гр. Казанлък срещу Решение № 883/25.10.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-2233/2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора - Жалба от "Кумакс Агро" ЕООД, гр. Казанлък против Решение № 829/26.07.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-2341/11.10.2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора - Жалба от "Кумакс Агро" ЕООД, гр. Казанлък против Решение № 849/26.09.2018 г. на ОбС.
повече...

ОС-2010/04.05.2018 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Цветан Илиев Павлов срещу чл. 15, ал. 3, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС - Казанлък за реда на спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
повече...

ОС-1464/11.08.2017 г. - Чрез ОбС - Казанлък до Адм.съд - Ст. Загора Жалба от Васил Самарски - Председател на НЧ "Искра - 1860" - гр. Казанлък срещу Решение № 521/27.07.2017 г. на ОбС.
повече...

ОС-1286/26.05.2017 г. - Разпореждане от 19.05.2017 г., постановено от Административен съд - Стара Загора по Адм. дело № 244/2017 г. образувано по жалба на "Туристически Комплекс Казанлък" АД, гр. Казанлък, против Решение № 453/27.04.2017 г. на ОбС.
повече...

ОС-667/27.07.2016 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора - Протест от Маргарита Димитрова - прокурор при ОП Стара Загора, против чл. 8, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 2 изр. II в частта 'нотариална заверка на подписа на собственика /собствениците/; чл. 12, ал. 1, т. 2 в частта 'нотариално заверено'; чл. 14, ал. 3, т. 2; чл. 15, ал. 1, т. 2; чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък.
повече...

ОС- 657/22.07.2016 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд Стара Загора - Протест от Христо Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък, против чл. 20, ал. 1, т. 4 и чл. 27, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък;
повече...