Други

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
повече...

Отчет на общинска програма за закрила на детето - 2014 г.
повече...

Мониторингов доклад за изпълнение на Плана за действие на община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо в социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2014 г.
повече...

Отчет за дейността на Общински съвет - Казанлък и неговите комисии за периода от 08.11.2013 г. до 08.05.2014 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.
повече...

Концепция за въвеждане и прилагане системата на Делегиран бюджет в Предучилищното възпитание и обучение в Община Казанлък за периода 2014 г. - 2016 г.
повече...

СТАТУТ на наградата „Професор Александър Фол“ за проучване и популяризиране на Тракийското културно наследство на територията на Община Казанлък, приет с Решение № 822/28.11.2013 г. на Общински съвет - Казанлък
повече...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020
повече...

Правила и критерии за получаване на стипендии по Приоритет VІ, цел 2, дейност 2.5 от Общинска програма за закрила на детето – 2012 г. приети с Решение № 291/28.06.2012 г. на Общински съвет - Казанлък
повече...

Устав на Фондация "Чудомир"
повече...

Концепция за развитие и финансиране на образованието в община Казанлък
2009-2012 година

Приета с Решение № 203/28.05.2009 г.

повече...

План за защита при бедствия на община Казанлък, приет с Решение № 140/25.02.2009 г.
повече...

Общински план за развитие: Казанлък 2007 - 2013 Приет с Решение № 558%21.12.2006 г.
повече...

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК приет с Решение № 361 от 06.03.2006 г. на ОбС - Казанлък
повече...