Други

План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2024 г.
повече...

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2024 г.
повече...

План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2023 г.
повече...

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2023 г.
повече...

План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за 2022 г.
повече...

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2022 г.
повече...

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2021-2023 ГОДИНА.
повече...

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2021 г
повече...

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 2020 г.
повече...

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 2014-2020 г.
повече...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие - Казанлък 2020
повече...